15 tiếng anh là gì

Trong giờ đồng hồ anh thì số kiểm đếm là phần tuy nhiên những bạn phải lưu giữ tương đương nên học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, thỉnh thoảng các bạn lại quên tổn thất cơ hội ghi chép, cơ hội gọi của những số kiểm đếm vô giờ đồng hồ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta lưu giữ lại vài ba kiến thức và kỹ năng về số kiểm đếm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 15 tiếng anh là gì và cơ hội gọi số 15 vô giờ đồng hồ anh thế nào.

Bạn đang xem: 15 tiếng anh là gì

Số 15 tiếng anh là gì
Số 15 tiếng anh là gì

Số 15 giờ đồng hồ anh là fifteen, phiên âm gọi là /ˌfɪfˈtiːn/

Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/

https://ptthtuyenquang.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/Fifteen.mp3

Số kiểm đếm vô giờ đồng hồ anh khá đọc dễ nên các bạn chỉ việc coi cơ hội vạc âm chuẩn chỉnh của kể từ fifteen phía trên rồi gọi theo gót là được. Nếu mình muốn gọi kể từ fifteen chuẩn chỉnh hơn thế thì hoàn toàn có thể coi phiên âm của số 15 kết phù hợp với cơ hội gọi chuẩn chỉnh nhằm gọi. Cách gọi phiên âm chúng ta có thể xem thêm nội dung bài viết Cách gọi phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Xem thêm: Các cách buộc dây giày Balenciaga đúng chuẩn, hợp trends

Lưu ý: Có một chú ý nhỏ vô cơ hội dùng số 15, đó là số kiểm đếm nên ko sử dụng Lúc nói đến loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 15 sẽ sở hữu được cơ hội ghi chép và cơ hội gọi không giống. Các các bạn xem thêm thêm thắt nội dung bài viết cơ hội gọi số trật tự vô giờ đồng hồ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Số 15 tiếng anh là gì
Số 15 tiếng anh là gì

Xem thêm thắt những số không giống vô giờ đồng hồ anh

Sau Lúc tiếp tục biết số 15 tiếng anh là gì, chúng ta có thể xem thêm một vài ba số kiểm đếm không giống vô giờ đồng hồ anh nhé. thạo đâu cũng đều có số các bạn đang được ham muốn tìm hiểu thì sao.

 • Ten /ten/: số 10
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Ninety-nine /ˈnaɪn.ti naɪn/: số 99
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • One /wʌn/: số 1
 • Six /sɪks/: số 6
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Five /faɪv/: số 5
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76
 • Three /θriː/: số 3
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83

Như vậy, nếu khách hàng vướng mắc số 15 tiếng anh là gì thì câu vấn đáp đặc biệt giản dị, số 15 vô giờ đồng hồ anh ghi chép là fifteen, phiên âm gọi là /ˌfɪfˈtiːn/. Cách gọi của số này khá giản dị tuy vậy về kiểu cách dùng thì các bạn cũng nên chú ý một ít. Khi nói đến loại hạng hoặc trật tự sẽ sở hữu được cơ hội ghi chép và gọi không giống, ko sử dụng là fifteen hoặc number fifteen.

Xem thêm: duplicate là gì