absorbed là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to absorb
Phân kể từ hiện tại tại absorbing
Phân kể từ vượt lên khứ absorbed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại absorb absorb hoặc absorbest¹ absorbs hoặc absorbeth¹ absorb absorb absorb
Quá khứ absorbed absorbed hoặc absorbedst¹ absorbed absorbed absorbed absorbed
Tương lai will/shall² absorb will/shall absorb hoặc wilt/shalt¹ absorb will/shall absorb will/shall absorb will/shall absorb will/shall absorb
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại absorb absorb hoặc absorbest¹ absorb absorb absorb absorb
Quá khứ absorbed absorbed absorbed absorbed absorbed absorbed
Tương lai were to absorb hoặc should absorb were to absorb hoặc should absorb were to absorb hoặc should absorb were to absorb hoặc should absorb were to absorb hoặc should absorb were to absorb hoặc should absorb
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại absorb let’s absorb absorb
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.