address là gì

Noun

BrE /ə'dres/
NAmE /ə'dres hoặc 'ædres/

Verb

Bạn đang xem: address là gì

Xem thêm: Nguồn sỉ giày Sneaker giá tốt uy tín chất lượng hiện nay

BrE & NAmE /ə'dres/

hình thái từ

  • V-ing: addressing
  • Past: addressed
  • PP: addressed

Thông dụng

Danh từ

Địa chỉ
Bài thì thầm, thao diễn văn
Cách thưa năng; tác phong khi thưa chuyện
Sự khôn khéo, sự ranh ngoan
(số nhiều) sự ngỏ ý, sự tỏ tình, sự giã tỉnh
to pay one's addresses to tướng a lady
tán tỉnh một bà, tỏ tình với 1 bà
(thương nghiệp) sự gửi chuồn một chuyến tàu hàng

Ngoại động từ

Đề địa chỉ
to address a letter
đề địa điểm bên trên một bức thư
Gửi
to address a letter to tướng somebody
gửi một bức thư mang đến ai
Xưng hô, gọi
how to tướng address an ambassador
xưng hô ra làm sao với 1 đại sứ
Nói với, thì thầm với, thao diễn thuyết trước; ghi chép cho
to address oneself to tướng someone
nói với ai; ghi chép (thư) mang đến ai
to address an audience
nói với thính fake, thao diễn thuyết trước thính giả
Giải quyết, để tâm, nhắc, phía đến
To address the water shortage, more ponds were built
The team convened to tướng address issues in educational reform
Chỉ ấn định đến
The legislation was addressed to tướng the assembly
Toàn tâm toàn ý
to address oneself to tướng a task
toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ
(thể dục,thể thao) nhắm
to address the ball
nhắm trái ngược bóng (trước Lúc tiến công gôn)

Chuyên ngành

Toán & tin

địa chỉ
current address
địa chỉ hiện nay đại
fast address
địa chỉ cố định
floating address
địa chỉ di động
start address
địa chỉ [ban đầu, xuất phát]
zero address
địa chỉ ko, địa điểm zerô

Xây dựng

đánh địa chỉ

Kỹ thuật cộng đồng

địa chỉ

Giải mến VN: Tọa phỏng số địa điểm.

định địa chỉ
address resolution protocol
giao thức xác lập địa chỉ
gán địa chỉ

Kinh tế

địa chỉ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abode , box number , direction , domicile , dwelling , headquarters , trang chủ , house , living quarters , location , lodging , number , place of business , place of residence , street , whereabouts , zip code , chalk talk , discourse , dissertation , lecture , oration , pep talk * , pitch , sermon , soapbox , spiel * , talk , allocution , declamation , prelection , suit , air , demeanor , manner , mien , presence , style , diplomacy , savoir-faire , tactfulness , adroitness , bearing , delivery. associated word: vocative , deportment , dexterity , ingenuity , speech , superscription
verb
consign , dispatch , forward , inscribe , label , mark , postmark , remit , route , send , ship , superscribe , transmit , approach , bespeak , Call , deliver speech , deliver talk , discourse , discuss , get on a soapbox , give speech , give talk , greet , hail , lecture , memorialize , orate , pitch , pontificate , root for , sermonize , spiel * , spout , stump * , take the floor , talk , apply oneself to tướng , attend to tướng , concentrate on , devote oneself to tướng , dig , direct , engage in , focus on , give , go at * , go for * , hammer away , have a go at , have at * , knuckle down to tướng , peg away , pitch into * , plug away at , take care of , take up , throw oneself into , try , turn , turn to tướng , undertake , speak , prelect , appeal , apply , petition , bend , buckle down , concentrate , dedicate , devote , focus , abode , accost , apostrophize , trang chủ , location , residence , speak to

Từ trái ngược nghĩa