assignment là gì

/əˈsaɪnmənt/

Thông dụng

Danh từ

Sự gửi gắm việc, sự phân công; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) việc được gửi gắm, việc được phân công
Sự phân chia phần
Sự cho rằng, sự quy cho
assignment of reason
sự cho rằng đem lý do
(pháp lý) sự nhượng lại, sự fake nhượng; triệu chứng kể từ fake nhượng

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

đợt công tác

Hóa học tập & vật liệu

chuyển nhượng
nhượng lại

Toán & tin cậy

phép gán
assignment conversion
sự quy đổi luật lệ gán
compound assignment
phép gán kép
multiple assignment
phép gán bội
pointer assignment
phép gán con cái trỏ
single assignment
phép gán đơn
state assignment
phép gán mã trạng thái
type assignment
phép gán kiểu
zero assignment
phép gán không
sự gán

Giải quí VN: Ví dụ gán độ quý hiếm cho 1 đổi mới số.

Bạn đang xem: assignment là gì

sự phân công

Xây dựng

chuyển nhượng thích hợp đồng
phân công
work assignment
phân công công việc
sự ấn định

Kỹ thuật công cộng

gán
sự download đặt
sự fake nhượng
sự phân bố
sự phân bổ
sự thiết lập

Kinh tế

bổ dụng
assignment limitation
hạn chế bửa dụng
bổ nhiệm
special mission assignment
sự chỉ định đặc biệt quan trọng nhập phái đoàn
chuyển thương hiệu người sở hữu
công việc được giao
work assignment
phần việc làm được giao
nhiệm vụ
business assignment
nhiệm vụ thương mại
phân công
assignment of problem
vấn đề cắt cử phân nhiệm
job assignment
sự phân công
job assignment
sự cắt cử tác
work assignment
phần việc làm được giao
sự ủy quyền (tài sản, nghĩa vụ và quyền lợi, trái khoáy khoản ...)
sự phân phối
cost assignment
sự phân phối phí tổn
work assignment
sự phân phối công tác
việc ủy quyền triệu chứng kể từ fake nhượng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
appointment , beat , charge , chore , commission , drill , duty , homework , job , mission , position , post , practice , stint , allocation , allotment , apportionment , appropriation , ascription , assignation , attribution , authorization , choice , consignment , delegation , designation , determination , distribution , giving , grant , nomination , selection , specification , stipulation , admeasurement , dispensation , division , credit , imputation , office , alienation , conveyance , transfer , transferal , adducing , determination specification , emplacement , task

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: occur là gì