axetilen hcl

Phản ứng C2H2 + HCl (tỉ lệ 1 : 1) hoặc axetilen đi ra vinyl clorua nằm trong loại phản xạ nằm trong và được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Dường như là một số trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về C2H2 sở hữu lời nói giải, mời mọc chúng ta đón xem:

C2H2 + HCl C2H3Cl

Bạn đang xem: axetilen hcl

1. Phương trình phản xạ axetilen ứng dụng với HCl

CH ≡ CH + HCl →150−200CoHgCl2 CH2 = CHCl

2. Điều khiếu nại của phản ứng

– Nhiệt phỏng cao 150 – 200°C.

– Xúc tác HgCl2.

3. Cách tổ chức phản xạ axetilen ứng dụng với HCl

– Dẫn 2 khí C2H2 và HCl vào trong bình sở hữu xúc tác HgCl2 ở sức nóng phỏng cao (150 – 200°C).

4. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

4.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

– Khi sở hữu niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở nên anken, tiếp sau đó tạo nên trở nên ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 →Ni, to tát CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 →Ni, to tát CH3 – CH3

– Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là láo lếu thích hợp Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở nên anken.

CH ≡ CH + H2 →Pd/PbCO3, to tát CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha trộn anken kể từ ankin.b) Cộng brom, clo

– Brom và clo cũng ứng dụng với ankin theo dõi nhị tiến độ thường xuyên.Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO…)

– Ankin ứng dụng với HX theo dõi nhị tiến độ thường xuyên.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl →to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl →to, xt CH3 – CHCl2

– Khi sở hữu xúc tác tương thích, ankin ứng dụng với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl →150−200CoHgCl2 CH2 = CHCl

– Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo dõi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

– Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo dõi tỉ lệ thành phần số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O →HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH →to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH →bôt C600Co C6H6 (benzen)

4.2. Phản ứng thế vị ion kim loại

– Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy sở hữu kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

Phản ứng thế vẹn toàn tử hidro của C2H2 vị ion bạc

a) Trước Khi sục khí C2H2.

b) Sau Khi sục khí C2H2.

Kết luận:

– Nguyên tử hiđro links thẳng với vẹn toàn tử cacbon links tía đầu mạch sở hữu tính sinh động cao hơn nữa những vẹn toàn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế vị ion sắt kẽm kim loại.

– Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, … cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 →to 2nCO2 + 2(n – 1)H2Ob) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng có thể có kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Hiđrocacbon X ở ĐK thông thường là hóa học khí. Khi oxi hoá trọn vẹn X thì chiếm được thể tích khí CO2 và khá H2O là 2 : 1 ở nằm trong ĐK. X phản xạ với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 tạo nên kết tủa. Số kết cấu của X thoả mãn đặc điểm bên trên là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

X thể khí → số C ≤ 4

Mà nCO2nH2O=21→nCnH=1

Vì X phản xạ được với AgNO3/NH3 → sở hữu links 3 đầu mạch

→ sở hữu 2 công thức kết cấu thỏa mãn: C2H2 ; C4H4 (CH≡C – CH=CH2)

Câu 2:Hidrat hóa sở hữu xúc tác 3,36 lit C2H2(dktc) chiếm được láo lếu thích hợp A (hiệu suất phản xạ 60%). Cho láo lếu thích hợp A ứng dụng với AgNO3/NH3 chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 48,24

B.33,84

C.14,4

D.19,44

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nC2H2=0,15 mol

C2H2 + H2O →to,xt CH3CHO

→nCH3CHO=0,15.60100=0,09 mol→nC2H2(du)=0,15−0,09=0,06 mol

C2H2 →AgNO3/NH3 Ag2C2 ↓

CH3CHO →AgNO3/NH3 2Ag ↓

Câu 3: Khi pha trộn axetilen vị cách thức sức nóng phân thời gian nhanh CH4 chiếm được láo lếu hợp A gồm axetilen, hiđro và một trong những phần metan ko phản xạ. Tỷ khối khá cuả A đối với hiđro vị 5. Hiệu suất gửi hóa metan trở nên axetilen là

A. 60%

B. 50%.

C. 40%.

D. 80%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Xét 1 mol CH4

2CH4 →to,LLN C2H2 + 3H2

x → 0,5x → 1,5x mol

→ Sau phản xạ : nhh = 1-x + 0,5x + 1,5x = 1 + x (mol)

Bảo toàn lượng : mtrước = msau

→ 16.1 = 5.2.(1 + x)

→ x = 0,6 mol

→ H = 0,61.100%= 60%

Câu 4: Trong phân tử ankin X, hidro cướp 11,76% lượng. Công thức phân tử của X là :

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Công thức ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

→%mH=2n−214n−2.100%=11,76%

→ n = 5

Vậy X là C5H8

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol láo lếu thích hợp X bao gồm etan, propan, propilen, axetilen chiếm được số mol H2O thấp hơn số mol CO2 là 0,02 mol. Mặt không giống 0,1 mol X rất có thể làm mất đi màu sắc tối nhiều m gam hỗn hợp Br2 16%. Giá trị của m là

A. 180

B. 120

C. 100

D.60

Xem thêm: sth trong tiếng anh là gì

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Gọi số mol ankan là a, anken là b, ankin là c

→ a + b + c = 0,1

Mà nCO2−nH2O=c−a=0,02 mol

→ nBr2=b + 2c = a+ b+ c + c – a = 0,1 + 0,02 = 0,12 mol

→ mBr2=0,12.160 = 19,2 gam.

→ m = 19,216.100=120g

Câu 6: Đốt cháy trọn vẹn 1 lít láo lếu thích hợp khí bao gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh đi ra 2 lít khí CO2 và 2 lít khá H2O (các thể tích khí và khá đo nhập nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất). Công thức phân tử của X là

A. C2H4.

B. CH4.

C. C2H6.

D. C3H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: C=nCO2nhh=21=2→ Hiđrocacbon X cũng có thể có 2C.

H=2nH2Onhh=2.21=4→Hiđrocacbon X sở hữu số H to hơn 4

→ sở hữu số H = 6

→ X là C2H6

Câu 7:Một láo lếu thích hợp X bao gồm 0,14 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen, 0,2 mol H2 và một không nhiều bột Ni vào trong bình kín. Nung láo lếu thích hợp X chiếm được láo lếu thích hợp Y bao gồm 7 hidrocacbon. Cho toàn cỗ láo lếu thích hợp Y trải qua bình đựng hỗn hợp AgNO3 dư/NH3, chiếm được m gam kết tủa vàng nhạt nhẽo và 3,136 lít láo lếu thích hợp khí Z (đktc) bao gồm 5 hidrocacbon bay thoát khỏi bình. Để thực hiện no trọn vẹn láo lếu thích hợp khí Z cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 120 ml hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm này sau đây?

A. 25

B. đôi mươi

C. 34

D. 24

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

∑nπ bđ = 0,14.2 + 0,1.3 = 0,58 mol

→ n lk π sau pư hidro hóa = 0,58 – 0,2 = 0,38 mol

nhh khí sở hữu lk 3 đầu mạch bị tích lại : 0,14 + 0,1 – nZ = 0,1 mol (I)

n lk π nhập hh Z = 0,12 mol (II)

→ Số mol π vẫn biết = 2.n π(I) + nπ(II) = 0,32 mol ≠ n π thực tiễn = 0,38 mol

→ Trong 2 thích hợp hóa học bị AgNO3/ NH3 tích lại chứa chấp CH≡C – CH = CH2 dư

nC4H4dư = 0,38 – 0,32 = 0,06 mol

Vì ∑n khí sở hữu links tía = 0,1 mol → khí sót lại nên là C2H2 : 0,04 mol (Nếu là C4H6 thì Y ko thể chứa chấp cho tới 7 HC)

→ m↓ = mAg2C2+mAgC≡C−CH=CH2 = 0,04. 240 + 0,06. 159 =19,14 g ≈ đôi mươi g

Câu 8:Ankin C6H10 sở hữu từng nào đồng phân phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

CH≡C-CH2-CH2-CH2-CH3

CH≡C-CH2-CH(CH3)-CH3

CH≡C-CH(CH3)-CH2-CH3

CH≡C-C(CH3)3

Vậy sở hữu 4 đồng phân vừa lòng đề bài bác.

Câu 9: Đốt cháy 3,4 gam hiđrocacbon A dẫn đến 11g CO2. Mặt không giống, Khi mang lại 3,4g A ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thấy tạo nên trở nên a gam kết tủa. CTPT của A và a là:

A. C2H2; 8,5g

B. C3H4; 8,5g

C. C4H6; 8,75g

D. C5H8; 8,75g

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Do A ứng dụng được với AgNO3 nhập NH3 nên A là ank-1-in:

CnH2n-2 + (1,5n – 0,5) O2 nCO2 + (n-1)H2O

3,414n−2 0,25 mol

Ta có: 3,414n−2=0,25n→n=5

→ CTPT A là C5H8

C5H8 + AgNO3 + NH3 C5H7Ag + NH4NO3

0,05 mol 0,05 mol

nC5H8=3,46,8=0,05 mol

→ a = 0,05.175 = 8,75g

Câu 10: Hỗn thích hợp thuở đầu bao gồm một ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. Đun rét bình với Ni xúc tác nhằm tiến hành phản xạ nằm trong tiếp sau đó trả bình về sức nóng phỏng thuở đầu được láo lếu thích hợp Y, áp suất láo lếu thích hợp Y là 3 atm. Tỉ khối láo lếu thích hợp X và Y đối với H2 theo lần lượt là 24 và x. Giá trị của x là

A. 18.

B. 34.

C. 24.

D. 32.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Do sức nóng phỏng và thể tích bình ko thay cho đổi

→nXnY=PXPY=43

Giả sử nX = 4 → nY = 3

mX = 4.24.2 = 192 = mY

→ MY = 1923 = 64

→ x = MYMH2=642= 32

Câu 11: Hỗn thích hợp A bao gồm H2, C3H8, C3H4. Cho kể từ từ 12 lít A qua chuyện bột Ni xúc tác. Sau phản xạ được 6 lít khí có một không hai (các khí đo ở nằm trong điều kiện). Ti khối khá của A đối với H2 là

A. 11.

B. 22.

C. 26.

D. 13.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Khí có một không hai là C3H8.

BTKL: mđ = ms → nđ.Mđ = ns.Ms

→ Mđ = Ms.nsnd=Ms.VsVd=44.612 = 22

→dA/H2= 11

Câu 12: Dẫn láo lếu thích hợp X bao gồm 0,05 mol C2H2, 0,1 mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua chuyện ống chứa chấp Ni nung rét một thời hạn chiếm được láo lếu thích hợp Y bao gồm 7 hóa học. Đốt cháy trọn vẹn Y vị O2 dư rồi mang lại thành phầm cháy hít vào không còn nhập 700 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp Z. Tổng lượng hóa học tan nhập Z là

A. 35,8

B. 45,6

C. 38,2

D. 40,2

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Đốt cháy Y cũng chính là cháy X

BTNT “C” → nCO2=2nC2H2+3nC3H4=0,4

Lại có: nCO2<nNaOH<2nCO2

→ tạo nên 2 muối bột Na2CO3 và NaHCO3

Trong ê nNa2CO3=nOH−−nCO2 = 0,3 mol

→ nNaHCO3=0,4−0,3=0,1 mol

m hóa học tan nhập Z = 0,3.106 + 0,1.84 = 40,2g

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

Xem thêm: appetite là gì

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua sắm 1 tặng 3