bài tập tiếng anh lớp 4 nâng cao

Bài luyện hỗ trợ Tiếng Anh lớp 4 nâng lên đem đáp án bởi Tip.edu.vn thuế tầm và đăng lên bao hàm 13 dạng bài xích về kể từ vựng và ngữ pháp đem đặc điểm phân loại học viên, gom thầy cô và những bậc cha mẹ thâu tóm được kĩ năng học hành của những con cái để sở hữu plan ôn luyện và tập luyện nâng lên hiệu suất cao học hành cho những nhỏ bé. Sau phía trên mời mọc thầy cô và cha mẹ nhập xem thêm.

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 4 nâng cao

A. Những dạng bài xích luyện giờ Anh lớp 4 nâng cao

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh một kể từ không giống loại. (1 điểm)

1. A. Speak B. Song C. Play D. Swim
2. A. Countryside B. City C. Street D. Map
3. A. Milk B. Chicken C. Bread D. Fish
4. A. August B. November C. May D. Match
5. A. Maths B. English C. Science D. Vietnam

Bài 2. Chọn một đáp án quí thống nhất. (2 điểm)

1. Where are you today?

A. I’m at trang chính.

B. I’m from Vietnam.

C. I’m ten years old.

2. How many students are there in Mai’s class?

A. There are 30 students.

B. There is a teacher.

C. There are 30 students in his class.

3. Can your mother speak English?

A. Yes, I can.

B. No, she can’t.

C. No, he can’t

4. Would you lượt thích ……………….. orange juice ?

A. some

B. an

C. a

5. When is your birthday?

A. It’s in September.

B. It’s in September 2nd.

C. Your birthday’s in September.

Bài 3. Đặt thắc mắc cho những câu vấn đáp sau. (2 điểm)

1. Yes, I’d lượt thích some milk. _______________________________

2. He has Maths and Art on Monday. _______________________________

3. Because I lượt thích đồ sộ sing songs. _______________________________

4. There are four books on my desk. _______________________________

5. My pen friend is from America. _______________________________

Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao mang lại tương thích. (1 điểm)

A B
1. What sports bởi you like? A. I am ten
2. Can you draw a picture? B. I lượt thích football
3. How old are you? C. I have it on Tuesday
4. When bởi you have Vietnamese? D. I have ten
5. How many pens bởi you have? E. No, I can’t

Bài 5. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo. (2 điểm)

1. doll/ for/ This/ you/ is.

____________________________________________

2. is/ My/ classroom/ big.

____________________________________________

3. subjects/ What/ like/ he/ does?

____________________________________________

4. you/ do/ like/ Why/ English?

____________________________________________

5. was/ I/ in/ April/ born.

____________________________________________

Bài 6. Điền kể từ không đủ nhập khu vực trống trải. (2 điểm)

1. What bởi you bởi ………. Science lessons?

2. There …………. three maps on the wall.

3. She ………… lượt thích Maths because it’s difficult.

4. He is …………… nước Australia.

5. I can ……….. a xe đạp.

Bài 7. Read the passage and then answer the following questions:

Hi, my name is Peter. This is my father. He gets up at six o’clock. He has breakfast at 6.30 A.M. He goes đồ sộ work at 7 o’clock. He works from 7.30 A.M đồ sộ 4.30 Phường.M. He watches T.V in the evening. He goes đồ sộ bed at 10.45 Phường.M.

1. Who is this? – This……………………………………………………………………….

2. What time does he get up? – He gets……………………………………………..

3. What does he bởi at 6.30? – He has…………………………………………………

4. What time does he go đồ sộ work? – He goes………………………………………..

5. How many hours does he work a day? – He works…………….. hours a day.

6. What does he bởi in the evening? – He watches…………………………………..

7. What does he bởi at 10.45? – He…………………………………………………………

8. Where is he at 8.30 A.M? – He is…………………………………………………………

Bài 8. Circle the best answer A,B,C or D:

1. It’s time ………………………. breakfast.

A. to

B. in

C. for

D. eat

2.What …………………………. is it? It’s seven o’clock.

A. day

B. time

C. year

D. month

3. What time ……………………… it? It’s ten thirty.

A. are

B. am

C. be

D. is

4.It’s time for………………………………?

A. lunch

B. learn

C. play

D. dance

5. What time is it? It’s……………………….o’clock.

A. thirty

B. fourty

C. twenty

D. fifty

6. Excuse bủ.

………………………..?

A. Thanks

B. No

C. Yes

D. What

7. Mai ……………………… lunch at 12.30.

A. have

B. has

C. does

D. plays

8. What time does Linda have…………………..?

A. fifteen

B. subject

C. dinner

D. football

9. My mother ………………….. lunch at twelve o’clock.

A. have

B. learns

C. plays

D. has

10. His brother ………………………….. đồ sộ work at 6.45 A.M.

A. go

B. speak

C. play

D. goes

11. Her mother ……………………….. T.V in the evening.

A. watches

B. watch

C. plays

D. goes

12. His father goes đồ sộ work …………………….. the morning.

A. on

B. in

C. at

D. to

13. She goes đồ sộ bed at ……………………. Phường.M.

A. 10.30

B. 25.30

C. 32.30

D. 40.45

14. …………………………….. he watch T.V in the evening? Yes, he does.

A. Do

B. Does

C. Play

D. Don’t

15. …………………………… time bởi you have lunch? At 11.20

A. what

B. where

C. when

D. who

Bài 9. Đọc đoạn văn và lựa chọn True (với câu đúng) và False (với câu sai).

Dear Nam,

I‛m John. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Phong. We talked about our favourite films. What did you bởi yesterday?

John.

1. John got up late.

2. In the morning, he cleaned the living room.

3. In the afternoon, he watched TV.

4. He chatted online with his friend Phong

5. They talked about their homework.

Bài 10. Em hãy bố trí những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo.

Xem thêm: dioxide là gì

1. a / presents / of / get / Children’s / lot / on / Children / Day

2. lượt thích / rice / would / and / chicken / you / some/?

3. mountains / explore / đồ sộ / caves / I’m / the / in / going

4. your / phone / number / brother’s / what’s/?

5. they / because / she / zebras / likes / beautiful / are

Bài 11. Write “like/likes/don’t like/doesn’t like” in the sentence, follow the model

1.Jo and Sue __________ (like) doing gymnastics. They __________ (not like) playing
the piano.

2. Jenny _________ (like) reading comics. She ___________ (not like) playing chess.

3. Lee _________ (like) skate boarding. He ____________ (not like) painting.

4. John and Gary _________ (like) taking photos. They ___________ (not like) flying a
kite.

5. Emma _________ (like) riding a xe đạp. She _____________ (not like) watching TV.

Bài 12. Reorder the words đồ sộ make sentences.

1. playing/ cousin/ Our/ chess/ likes.

__________________________________________________________

2. cinema/ doesn’t/ My/ going/ the/ aunt/ like/ đồ sộ.

__________________________________________________________

3. you/ What/ like/ do/ doing?

__________________________________________________________

4. don’t/ brothers/ My/ eating/ like/ cheese

__________________________________________________________

5. you/ guitar/ the/ like/ playing/ Do?

__________________________________________________________

6. the/ parents/ watching/ like/ My/ evening/ TV /in.

__________________________________________________________

7. Jenny/ at/ get/ Does/ up/ 7.00?

__________________________________________________________

8. your/ What/ sister’s/ is/ hobby?

__________________________________________________________

Bài 13. Read the passage and answer these following questions.

Dear Jane,

My name’s Natty. I’m nine years old and I live in Ha Noi. There are four people
in my family: my father, my mother, my brother and bủ. My father’s 36 years old. He’s
a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 32 years old. She’s a nurse. I think she’s
very beautiful. My brother and I are pupils at Rose Primary School. I’m older than thở my
brother but he’s taller than thở bủ.

Best wishes,

Natty

1. What does Natty’s father do?

__________________________________

2. What does her father look like?

__________________________________

3. What does her mother do?

__________________________________

4. What does her mother look like?

__________________________________

5. What bởi Natty and her brother do?

__________________________________

6. How old is Natty?

__________________________________

7. Who is younger, Natty or her brother?
__________________________________

8. Who is shorter, Natty or her brother?

___________________________________

B. Đáp án bài xích luyện giờ Anh nâng lên 4

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh một kể từ không giống loại. (1 điểm)

1 – B; 2 – D; 3 – A; 4 – D; 5 – D

Bài 2. Chọn một đáp án quí thống nhất. (2 điểm)

1 – A; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – A

Bài 3. Đặt thắc mắc cho những câu vấn đáp sau. (2 điểm)

1 – Would you lượt thích some milk?

2 – What subject does he have on Monday?

3 – Why bởi you lượt thích music?

4 – How many books are there on your desk?

5 – Where is your pen friend from?

Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao mang lại tương thích. (1 điểm)

1 – B; 2 – E; 3 – A; 4 – C; 5 – D

Bài 5. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo. (2 điểm)

1 – This doll is for you.

2 – My classroom is big.

3 – What subjects does he like?

4 – Why bởi you lượt thích English?

5 – I was born in April.

Bài 6. Điền kể từ không đủ nhập khu vực trống trải. (2 điểm)

1 – during; 2 – are; 3 – doesn’t; 4 – from; 5 – ride;

Bài 7. Read the passage and then answer the following questions:

1 – This is Peter’s father.

2 – He gets up at six o’clock.

3 – He has breakfast at 6.30 A.M.

4 – He goes đồ sộ work at 7 o’clock.

5 – He works 9 hours a day.

6 – He watches T.V in the evening.

7 – He goes đồ sộ bed at 10.45 Phường.M.

8 – He is at work.

Bài 8. Circle the best answer A,B,C or D:

1 – C; 2 – B; 3 – D; 4 – A; 5 – C;

6 – C; 7 – B; 8 – C; 9 – D; 10 – D;

11 – A; 12 – B; 13 – A; 14 – B; 15 – A;

Bài 9. Đọc đoạn văn và lựa chọn True (với câu đúng) và False (với câu sai).

1 – True;

2 – False;

3 – False;

4 – True;

5 – False;

Hướng dẫn dịch

Nam đằm thắm mến,

Tôi là John. Hôm qua loa thiệt mừng rỡ và thư giãn và giải trí. Tôi vẫn thức dậy trễ. Vào buổi sáng sớm, tôi vẫn dọn dẹp và sắp xếp chống của tớ. Buổi chiều, tôi tưới hoa nhập vườn. Sau bại tôi thực hiện bài xích luyện về mái ấm. Buổi tối, tôi nói chuyện bên trên mạng với Phong, các bạn tôi. Chúng tôi vẫn nói tới những bộ phim truyền hình yêu thương quí của công ty chúng tôi. Quý Khách đã thử gì ngày hôm qua?

John.

Bài 10. Em hãy bố trí những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo.

1 – Children get a lot of presents on Children’s Day.

2 – Would you lượt thích some rice and chicken?

3 – I’m going đồ sộ explore in the mountains cave.

4 – What’s your brother’s phone number?

5 – She likes zebras because they are beautiful.

Bài 11. Write “like/likes/don’t like/doesn’t like” in the sentence, follow the model

1.Jo and Sue _____like_____ (like) doing gymnastics. They ____don’t like______ (not like) playing
the piano.

2. Jenny ___likes______ (like) reading comics. She _____doesn’t like______ (not like) playing chess.

3. Lee ____likes_____ (like) skate boarding. He ______doesn’t like______ (not like) painting.

4. John and Gary _____like____ (like) taking photos. They _______don’t like____ (not like) flying a
kite.

5. Emma ____likes_____ (like) riding a xe đạp. She ______doesn’t like_______ (not like) watching TV.

Bài 12. Reorder the words đồ sộ make sentences.

1. playing/ cousin/ Our/ chess/ likes.

___________Our cousin likes playing chess.___________

2. cinema/ doesn’t/ My/ going/ the/ aunt/ like/ đồ sộ.

_______My aunt doesn’t lượt thích going đồ sộ the cinema. _______________

3. you/ What/ like/ do/ doing?

______What bởi you lượt thích doing?______________

4. don’t/ brothers/ My/ eating/ like/ cheese

________My brother don’t lượt thích eating cheese____________

5. you/ guitar/ the/ like/ playing/ Do?

___________Do you lượt thích playing the guitar?_______________

6. the/ parents/ watching/ like/ My/ evening/ TV /in.

_________My parents lượt thích watching TV in the evening._______________

7. Jenny/ at/ get/ Does/ up/ 7.00?

______Does Jenny get up at 7.00?___________________

8. your/ What/ sister’s/ is/ hobby?

___________What is your sister’s hobby?_________________

Bài 13. Read the passage and answer these following questions.

Dear Jane,

My name’s Natty. I’m nine years old and I live in Ha Noi. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and bủ. My father’s 36 years old. He’s a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 32 years old. She’s a nurse. I think she’s very beautiful. My brother and I are pupils at Rose Primary School. I’m older than thở my brother but he’s taller than thở bủ.

Best wishes,

Natty

1. What does Natty’s father do?

____He is a teacher.____

2. What does her father look like?

____He is tall and slim.______

3. What does her mother do?

___She is a nurse. _________

4. What does her mother look like?

____She is very beautiful.____

5. What bởi Natty and her brother do?

____They are pupils.________

6. How old is Natty?

_____She is nine years old.______

7. Who is younger, Natty or her brother?

______Her brother is younger.____

8. Who is shorter, Natty or her brother?

_______Natty is shorter. ______

Trên đấy là Đề giờ Anh lớp 4 nâng lên đem đáp án. Mời độc giả xem thêm tăng nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh lớp 4 không giống như: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo gót từng Unit, Đề đua học tập kì 1 lớp 4, Đề đua học tập kỳ 2 lớp 4,… được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn.

Bên cạnh group Tài liệu học hành lớp 4, mời mọc quý thầy cô, bậc cha mẹ nhập cuộc group học tập tập: Tài liệu giờ Anh Tiểu học – điểm hỗ trợ thật nhiều tư liệu ôn luyện giờ Anh không tính tiền dành riêng cho học viên tè học tập (7 – 11 tuổi).

Xem thêm: roam là gì

Rate this post