by no means là gì

Bản dịch của "by no means" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: by no means là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "by no means" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

By definition… means

... được khái niệm là...

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "by no means" nhập một câu

He was by no means a polished writer, though his education was classical and his reading varied.

While by no means an original or historically important poem, the "lfsdrpa" has been praised for its engaging directness.

Xem thêm: production là gì

Possibly ví, but it is by no means clear.

However, the ship was by no means a basic migrant ship.

Thus, normal visual acuity by no means implies normal vision.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "by no means":

by no means

English

  • not by a blame sight
  • not by a long sight

Xem thêm: constellation là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "by no means" nhập giờ Việt