các dạng bài tập kinh tế quốc tế có lời giải

BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN | Dạng 1. Tư bản bất biến, tư bản khả biến, TB cố định, lưu động
BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN | Dạng 1. Tư bản bất biến, tư bản khả biến, TB cố định, lưu động

Bạn đang xem: các dạng bài tập kinh tế quốc tế có lời giải

CÁc dạng bài tập của kinh tế quốc tế thầy Lâm

University: Đại học Hoa Sen

Các dạng bài tập KTQT Thầy: Nguyễn Hoàng Lê

CÁC DẠNG BÀI TẬP MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

Dạng 1: Bài tập dựa trên Lý thuyết Lợi thế tuyệt đối của Adam Smith

Bài tập 1: Có số liệu cho trong bảng sau:

Năng suất lao động (sp/giờ) US UK

Lúa mì (W) 6 1

Vải (C) 4 5

Phân tích cơ sở, mô hình và lợi ích mậu dịch của 2 quốc gia khi có mậu dịch tự do xảy ra.

Hướng dẫn giải

-Năng suất sao động = số lượng sản phẩm/thời gian

-Chi phí lao động = thời gian/số lượng sản phẩm

Nếu đề bài không cho năng suất lao động mà cho chi phí thì phải đổi từ chi phí thành năng suất lao

động.

-Cơ sở lý thuyết của mậu dịch: Với những giả thuyết đã cho, nếu mỗi quốc gia chuyên môn hóa

vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm mà mình có lợi thế tuyệt đối, đồng thời nhập khẩu sản phẩm

mà mình không có lợi thế tuyệt đối thì tất cả các quốc gia đều có lợi.

Bài giải:

-Cơ sở mậu dịch giữa 2 quốc gia là sự khác biệt một cách tuyệt đối về năng suất lao động.

+ Lúa mì (W): US: 6sp/giờ > UK: 1sp/giờ

US có lợi thế tuyệt đối

+ Vải (C): UK: 5sp/giờ > US: 4sp/giờ

UK có l

ợi thế tuyệt đối

– Mô hình mậu dịch: US xuất W

Xem thêm: struggle là gì

nhập C

UK xuất C nhập W

-Lợi ích mậu dịch:

+Ở US: Trước khi có mậu dịch: 6W = 4C

Yêu cầu để US xuất W: 6W > 4C

+Ở UK: Trước khi có mậu dịch: 5C = 1W

Yêu cầu để UK xuất C: 5C > 1W

=> Khung tỉ lệ trao đổi: 4C < 6W < 30C

Giả sử ta chọn 6W = 18C

+ US: Lợi 14C (tiết kiệm được 3.5 giờ lao động) (US sản xuất 6W đem đổi lấy 18C)

+ UK: Lợi 12C (tiết kiệm được 2.4 giờ lao động) (UK sản xuất 30C, đem 18C đi đổi)

Dạng 2: Bài tập dựa trên Lý thuyết Lợi thế so sánh của David Ricardo

Bài tập 2: Có số liệu cho trong bảng sau:

Năng suất lao động (sp/giờ) US UK

Lúa mì (W) 6 1

Vải (C) 4 2

a. Phân tích cơ sở, mô hình và lợi ích MD của 2 QG

b. Mậu dịch có xảy ra không nếu tỷ lệ trao đổi là 6W = 18C? Tại sao? Nếu không thì quốc gia

nào không đồng ý giao thương?

c. Ở tỷ lệ trao đổi nào thì lợi ích MD của 2 quốc gia là bằng nhau?

Hướng dẫn giải

-Cơ sở lý thuyết của mậu dịch: Với những giả thuyết đã cho, nếu mỗi quốc gia chuyên môn hóa

vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm mà mình có lợi thế so sánh, đồng thời nhập khẩu sản phẩm mà

mình không có lợi thế so sánh thì tất cả các quốc gia đều có lợi.

Ngoại thương 003 – khóa 16 Trang 1

Bạn đang xem bài viết: CÁc dạng bài tập của kinh tế quốc tế thầy Lâm. Thông tin được tạo bởi Bút Chì Xanh chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: rebate là gì