caco3 ra cano32

CaCO3 + HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O được biên soạn gửi cho tới độc giả là phương trình phản xạ CaCO3 tác dụng HNO3 sau phản xạ sở hữu khí ko color bay đi ra. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung phương trình sau đây.

Bạn đang xem: caco3 ra cano32

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một số trong những phương trình liên quan

  • Ca(OH)2 + H2SO4 ⟶ CaSO4 + H2O
  • CaCO3→ CaO + CO2
  • CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
  • CaCO3 + HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O
  • CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
  • CaOCl2 + HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O
  • CaOCl2 → CaCl2 + O2

1. Phương trình phản xạ CaCO3 ra CO2

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra CaCO3+ HNO3

Nhiệt phỏng thường

3. Khi sở hữu CaCO3 tác dụng HNO3 có hiện nay tượng

Chất rắn white color CaCO3 tan dần dần và sinh đi ra khí CO2 làm sủi bọt dung dịch

4. Tính hóa chất của CaCO3

Mang vừa đủ đặc thù chất hóa học của muối:

Tác dụng với axit mạnh:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Kém bền với nhiệt:

CaCO3 overset{t^{o} }{rightarrow}CaO + CO2

CaCO3 tan dần dần nội địa sở hữu hòa tan khí CO2.

CaCO3 + CO2 + H2O ⇆ Ca(HCO3)2

→ khi đung nóng:

Ca(HCO3)2 overset{t^{o} }{rightarrow} CaCO3↓ + CO2 + H2O

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Khi cho tới hóa học rắn CaCO3 tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 xảy đi ra hiện tượng lạ gì

A. Xuất hiện nay kết tủa trắng

B. Xuất hiện nay khí

C. hóa học rắn white color tan, sinh đi ra khí CO2

D. Không thấy hiện tượng lạ gì

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Khi cho tới hóa học rắn CaCO3 tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 xảy đi ra hiện nay tượng: chất rắn white color tan, sinh đi ra khí CO2

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

Câu 2. Phản ứng nào là sau đây ko xảy ra

A. CO2 + hỗn hợp Na2CO3 →

B. Fe2O3+ C →

C. CaCO3 + HNO3 →

D. CO2 + H2O + BaSO4 →

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Phương trình phản ứng

A.  CO2 + H2O + Na2CO3 → 2 NaHCO3

B. 2 Fe2O3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2

C. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

Câu 3. Cho 10 gam CaCO3 tác dụng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị V của là

A. 5,60.

B. 2,24.

C. 3,36.

D. 4,48.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Phương trình phản xạ hóa học

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O (1)

nCaCO3 = 0,1 (mol)

=> nCO2 = 0,1(mol)

=> VCO2(đktc) = 2,24(l)

Câu 4. Cho tổng hợp C và S vô hỗn hợp HNO3đặc nhận được tổng hợp khí X và hỗn hợp Y. Thành phần của X là

A. SO2 và NO2.

B. CO2 và SO2.

C. CO2và NO2.

D. SO2 và NO.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Phương trình phản xạ xảy ra

C + 4HNO3 đặc → CO2 + 4NO2 + 2H2O

S + 6HNO3 đặc → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O.

Câu 5. Trong những cặp hóa học cho tới sau đây, cặp hóa học nào là hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên vô một dung dịch?

A. NaCl và CuSO4.

B. NH3 và AgNO3.

C. CaCO3 và HNO3.

D. NaHSO4 và NaHCO3.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản xạ xảy ra

B. AgNO3 + H2O + 3NH3 → NH4NO3 + (Ag(NH3)2)OH

C. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2+ CO2 + H2O

D. NaHCO3 + NaHSO4→ H2O + Na2SO4+ CO2

Câu 6. Cho 2,7 gam lếu ăn ý bao gồm Cu, Mg, Al ứng dụng với hỗn hợp HNO3 dư, nhận được 2,24 lít (đktc) lếu ăn ý khí NO và NO2có tỉ khối đối với hiđro vị đôi mươi. Tổng lượng muối bột nitrat sinh đi ra là :

A. 66,75 gam.

B. 13,55 gam.

C. 6,775 gam.

D. 3,335 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B nhỗn ăn ý khí = 2,24/ 22,4 = 0,1 mol

Khối lượng mol tầm của lếu ăn ý khí là: đôi mươi. 2 = 40 (gam/mol)

Xem thêm: bolus là gì

Gọi số mol của NO; NO2 theo thứ tự là a, b mol

Ta sở hữu hệ phương trình:

a + b = 0,1

(30x + 46y)/(x + y) = 40

=> x = 0,0375

y = 0,0645

=> Số mol e trao thay đổi là: 3x + nó = 0,175 (mol)

=> m muối bột tạo ra trở nên sau phản xạ là: mFe + mNO3- = 2,7 + 0,175.62 = 13,55 gam

Câu 7. Axít HNO3 đặc rét phản xạ được với group hóa học nào là sau đây:

A. Mg(OH)2, CuO, NH3, CO2, Au, C, FeSO4

B. Mg(OH)2, CuO, NH3, H2SO4, Mg, C, Fe2O3, Fe3O4

C. Mg(OH)2, CuO, NH3, Pt, Ag, C, Fe2O3, Fe3O4

D. Mg(OH)2, CuO, NH3, Ag, C, Fe2O3, Fe3O4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Loại A vì thế Au ko phản ứng

Loại B vì H2SO4 không phản ứng

Loại C vì thế sở hữu Pt ko phản ứng

D. Mg(OH)2, CuO, NH3, Ag, C, Fe2O3, Fe3O4

Phương trình phản xạ minh họa

Mg(OH)2 + 2 HNO3 → Mg(NO3)2 + 2 H2O

3 CuO + 10 HNO3 → NO + 3 Cu(NO3)3 + 5 H2O

NH3 + HNO3 → NH4NO3

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

Câu 8. Cho những hóa học sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe(NO3)2. Số hóa học ứng dụng với hỗn hợp HCl là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Các hóa học ứng dụng được với hỗn hợp HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2 → sở hữu 3 chất

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Câu 9. Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) Điện phân NaCl rét chảy.

(b) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 vào hỗn hợp AgNO3 dư.

(c) Nhiệt phân trọn vẹn CaCO3.

(d) Cho sắt kẽm kim loại Na vô hỗn hợp CuSO4 dư.

(e) Dẫn khí H2 dư trải qua bột CuO nung rét.

Sau khi những phản xạ kết giục, số thí nghiệm thu sát hoạch được sắt kẽm kim loại là

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Phương trình chất hóa học phản ứng

(a) NaCl → Na + Cl2

(b) Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

(c) CaCO3 → CaO + CO2

(d) Na + H2O + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2 + H2

(e) H2 + CuO → Cu + H2O

Câu 10. Dãy những hóa học đều ứng dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 là:

A. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, HCl, CO2, Na2CO3.

B. Mg(NO3)2, HCl, BaCO3, NaHCO3, Na2CO3.

C. NaHCO3, Na2CO3, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2.

D. NaHCO3, Na2CO3, CO2, Mg(NO3)2, HCl.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

………………………………….

Xem thêm: old school là gì