câu trực tiếp gián tiếp lớp 9

Cấu trúc câu thẳng – con gián tiếp nhập Tiếng Anh

Cấu trúc câu thẳng - con gián tiếp nhập Tiếng Anh

Bạn đang xem: câu trực tiếp gián tiếp lớp 9

ĐỊNH NGHĨA

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

– Câu thẳng là lời nói của người nào này được trích dẫn lại vẹn toàn văn và thông thường được nhằm nhập vết ngoặc kép (“… ”).

Ví dụ:

+ Mary said “ I don’t lượt thích ice-cream”. (Cô ấy trình bày rằng: “Tôi ko quí kem”.)

 

Ta thấy nhập vết ngoặc kép là câu nói. trình bày thẳng của Mary và nó được trích dẫn lại một cơ hội vẹn toàn văn.

– Câu con gián tiếp là câu trần thuật lại câu nói. trình bày của những người không giống theo đuổi ý của những người trần thuật và ý nghĩa sâu sắc bất biến.

Ví dụ:

+ Mary said that she didn’t lượt thích ice-cream. (Mary trình bày cô ấy ko quí kem.)

Ta thấy lời nói của Mary được trần thuật lại Theo phong cách trình bày của những người trần thuật và ý nghĩa sâu sắc thì vẫn không thay đổi.

CHUYỂN CÂU CHỦ TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP

Thay thay đổi thì của câu

Thì của những động kể từ nhập câu nói. trình bày con gián tiếp thay cho thay đổi theo đuổi một phép tắc công cộng là lùi về vượt lên trước khứ

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Hiện bên trên đơn

-> Quá khứ đơn

Hiện bên trên tiếp diễn

-> Quá khứ tiếp diễn

Hiện bên trên trả thành

-> Quá khứ trả thành

Quá khứ đơn

-> Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp diễn

-> Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Tương lai đơn: will/ shall

-> would/ should

Tương lai gần: be going to

-> was/were going to

Thay thay đổi một trong những động kể từ khuyết thiếu

Trực tiếp

Gián tiếp

can

could

will

would

shall

should

must

had to

may

might

Thay thay đổi Đại từ

Các đại kể từ nhân xưng và đại chiếm hữu Lúc fake kể từ câu nói. trình bày thẳng thanh lịch câu nói. trình bày con gián tiếp thay cho thay đổi như bảng sau:

Đại từ

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Đại kể từ nhân xưng

I

he/she

we

they

you

they/I/he/her

me

him/her

us

them

you

them/me/him/her

Đại kể từ sở hữu

my

her/his

our

their

your

them/my/his/her

mine

his/hers

ours

theirs

yours

theirs/mine/his/hers

Đại kể từ chỉ định

Xem thêm: Mách bạn những mẫu giày converse thời trang và cá tính

this

that

these

those

Các trạng kể từ chỉ xứ sở, thời gian

Trực tiếp

Gián tiếp

Here

Now

Today

Ago

Tomorrow

The day after tomorrow

Yesterday

The day before yesterday

Next week

Last week

Last year

There

Then

That day

Before

The next day / the following day

In two day’s time / two days after

The day before / the previous day

Two day before

The following week

The previous week / the week before

The previous year / the year before

NHỮNG CHÚ Ý KHI CHUYỂN CÂU GIÁN TIẾP

Trường hợp ý ko lùi thời

Nếu động kể từ trình làng phân tách ở thời điểm hiện tại hoặc sau này ->  ta ko cần thiết lùi thì động kể từ chủ yếu nhập câu con gián tiếp

Ví dụ:

– She says “I don’t want to stay at trang chính every day.” -> She says / tellsme that she doesn’t want to stay at trang chính every day.

Chuyển con gián tiếp mang lại câu hỏi

  • Câu căn vặn sử dụng trợ động từ:

– Trong câu con gián tiếp thêm thắt “if” hoặc “whether” và mệnh đề theo đuổi sau biến hóa về dạng xác minh.

– Động kể từ trình làng thông thường sử dụng: ask, wonder

– Ví dụ: She said “Do you want to go with me?” -> She asked if I wanted to go with her.

  • Câu với kể từ nhằm hỏi

– Trong câu con gián tiếp cần biến hóa mệnh đề sau kể từ căn vặn về dạng xác minh.

– Động kể từ trình làng thông thường sử dụng: ask, wonder, want to lớn know

– Ví dụ: He asked “what time will you come?” -> He asked what time I would come.

Các dạng câu đặc biệt

  • Shall/ would dùng để làm trình diễn t ả đề nghi vấn, câu nói. mời:

Ví dụ: “Shall I bring you some tea?” he asked. -> He offered to lớn bring bầm some tea.

  • Will/would dùng để làm trình diễn miêu tả sự yêu thương cầu:

Ví dụ: “Will you help bầm, please?” -> He asked bầm to lớn help him.

  • Câu khẩu lệnh và câu đòi hỏi nhập câu nói. trình bày con gián tiếp.

Ví dụ: “ Go away!” -> He told me/The boys to lớn go away.

  • Câu cảm thán nhập câu nói. trình bày con gián tiếp.

Ví dụ: “What a lovely dress!” -> She exclaimed that the dress was lovely.

  • Các mẫu mã láo hợp ý nhập câu nói. trình bày con gián tiếp.

Lời trình bày thẳng hoàn toàn có thể bao hàm nhiều mẫu mã láo hợp: câu xác minh, thắc mắc, câu khẩu lệnh, câu cảm thán:

Ví dụ: She said, “can you play the piano?” and I said”no” -> She asked bầm if could play the piano and I said that I could not.

Các động kể từ thông thường dùng

Dựa nhập nghĩa của câu tớ hoàn toàn có thể dung động kể từ không giống nhau nhằm tường thuật lại câu

– tell/ told: Dùng nhằm tường thuật, kể lại

– ask/ wonder/ want to lớn know: câu hỏi

– tell/ ask/ require/ request/ demand + sb + to lớn vì thế st: Yêu cầu, ý kiến đề nghị hoặc yên cầu ai làm những gì.

– order sb to lớn vì thế st: rời khỏi mệnh lệnh mang lại ai làm những gì.

– advise sb to lớn vì thế st: khuyên nhủ ai ê nên làm những gì.

–  invite sb to lớn vì thế st: mời mọc ai đó

exclaim: dung mang lại câu cảm thán

 apologize (to sb) for st/ for doing st: van nài lỗi (ai) về điều gì/ vì như thế đã thử gì

– remind sb to lớn vì thế st: Nhắc nhở ai thực hiện gì

– accuse sb of st/ doing st: Buộc tội ai về điều gì/ vì như thế đã thử gì

– S + promised + (not) to lớn V: dùng để làm hứa

– Congartulated………..on: chúc mừng

– Dreamed of: mơ ước

– Thanked…..for: cảm ơn

– Insisted on: năn nỉ

– Looked forward to: hy vọng đợi

– Admitted: quá nhận

– Suggested: khêu ý

– Think of: lưu giữ về

– Denied: kể từ chối

– Prevented……..from: ngăn cản

– Stop ………..from: giới hạn lại

– Warn …….against: cảnh báo

Cấu trúc câu thẳng – con gián tiếp nhập Tiếng Anh

 

Xem thêm: pullover là gì

– Xem thêm thắt :

+ Các loại mệnh đề mối liên hệ nhập ngữ pháp Tiếng Anh

+ Cách sử dụng đại kể từ mối liên hệ nhập Tiếng Anh