đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 6

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2022 – 2023 4 đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 (Có đáp án) ✅ tại website Mamnondongquang.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

TOP 4 Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2022 – 2023 có đáp án kèm theo,  giúp các em học sinh lớp 4 luyện giải đề, rồi so sánh với kết quả bài làm của mình vô cùng thuận tiện.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 6

Với 4 đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh 4, còn giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm xây dựng đề thi giữa kì 1 cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 để ôn thi thật hiệu quả. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh – Đề 1

Reorder the word to make sentence.

1. you/ have/ When/ P.E/ do/?

_______________________________

2. afternoon/ school/ go/ to/ I/ in/ the/ .

_______________________________

3. I/ ./ well/ very/ am

_______________________________

4. Ha Noi/ ? / Is/ school/ his/ in/

_______________________________

5. class/ in/ is/ What/ Linh/?

_______________________________

Choose the correct answer.

1. Where are you from, Tom? He is _____________ Paris.

A. in

B. from

C. at

D. on

2. ________ to meet you, too.

A. Nice

B. Fine

C. She

D. Nine

3. ______ nationality is he? – He is English.

A. How

B. How

C. What

D. Where

4. How old is Lisa? She is ____ years old.

A. Nice

B. Fine

C. See

D. Nine

5. She has Maths _____ English on Tuesday.

A. but

B. or

C. for

D. and

Choose the odd one out.

1. A. Monday B. today C. Friday D. Wednesday
2. A. kite B. paper plane C. play D. Maths
3. A. old B. beautiful C. small D. can
4. A. London B. France C. England D. Viet Nam
5. A. ruler B. school C. notebook D. rubber

Read the passage and answer the question.

My name is Huong. I’m in grade 4. Today is Monday. I go to school five days a week, from Monday to Friday. I do not go to school on Saturdays and Sundays. At weekend, I go shopping with my parents and visit my grandparents. I like my school very much because I can meet my friends and learn the interesting subjects.

1. What is the day today?

2. Does Huong go to school on Sundays?

3. Why does she like her school?

4. What does she do at weekend?

5. Which grade is she in?

ĐÁP ÁN

Reorder the word to make sentence.

1 – When do you have P.E?

2 – I go to school in the afternoon.

3 – I am very well.

4 – Is his school in Ha Noi

5 – What class is Linh in?

Choose the correct answer.

1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – D; 5 – A;

Choose the odd one out.

1 – B; 2 – C; 3 – D; 4 – A; 5 – B;

Read the passage and answer the question.

1 – It is Monday.

2 – No, she doesn’t.

3 – Because she can meet her friends and learn the interesting subjects.

4 – She goes shopping with her parents and visits his grandparents.

5 – She is in grade 4.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh – Đề 2

Choose the best answer

1. Where are you from, Tom? __________ from America.

a. I am

b. My name

c. You are

d. Her name

2. Hello, my __________Mary.

a. name

b. name’s

c. named

d. names

3. This______my friend, Linda. She is from England.

Xem thêm: struggle là gì

a. is

b. are

c. was

d. were

4. ________ is the date today?

a. Where

b. What

c. When

d. How

5. _________to meet you, too.

a. Fine

b. She

c. He

d. Nice

6. Where are you from?

a. I’m from Malaysia

b. I’m Japanese

c. I from Japan

d. I Malaysian

7. ……………… you sing? …………….., I can.

a. Can/ No

b. Can’t/ Yes

c. Can/ Yes

d. Can/ No

8. My birthday is on the ……………… of October.

a. third

b. three

c. four

d. fiveth

9. When is your ………………?

a. class

b. birthday

c. nationality

d. date

10. ……………………….. See you later

a. Good morning

b. Good evening

c. Goodnight.

D. Hello

Read and match

A

B

1. Where are your grandma from ?

A. I had Maths and English.

2. What subjects did you have yesterday ?

B. She is from Vietnam

3. What subject do you like ?

C. Her name is Linda

4. What’s her name ?

D. I like Music

Make the sentences

1. old/ How/ she/is/?

………………………………………………………

2. many/ flowers/ how/ there/ are/?

……………………………………………………………………………

3. you/ play/ Can/ yo-yo/ with/ the/?

……………………………………………………………………………

4. weather/ How/ the/ is/?

………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Choose the best answer

1 – a; 2 – b; 3 – a; 4 – b; 5 – d;

6 – a; 7 – c; 8 – a; 9 – b; 10 – b;

Read and match

1 – B; 2 – A; 3 – D; 4 – C;

Make the sentences

1 – How old is she?

2 – How many flowers are there?

3 – Can you play yo-yo with me?

4 – How is the weather?

…………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2022 – 2023 4 đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 (Có đáp án) của Mamnondongquang.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Xem thêm: so long là gì