đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3

Đề đua học viên xuất sắc Anh 3 đem đáp án

Nằm nhập cỗ đề đua học viên xuất sắc lớp 3 năm 2019 – 2020, đề luyện đua giờ đồng hồ Anh học viên xuất sắc lớp 3 đem đáp án sau đây tự Tip.edu.vn thuế tầm và đăng lên. Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh nâng lên lớp 3 với nội dung bám sát SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 mới nhất canh ty những em học viên lớp 3 nói lại những kiến thức và kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trọng tâm tiếp tục học tập hiệu suất cao.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3

I. Gạch chân kể từ tương thích nhằm hoàn thiện câu:

01. Nam (is, has, have) a new pen.

02. There (am, is, are) two dogs in the kitchen.

03. Is your school (big, bag, five)?

04. (How, How old, How many) is your sister? (She, He, I) is 16.

05. (Do, Does, Are) you have any toys? Yes, I tự.

II. Khoanh nhập kể từ đem cơ hội vạc âm không giống nhập nhóm:

01. A. go

B. open

C. close

D. toy

02. A. brother

B. here

C. teacher

D. father

03. A. balls

B. dolls

C. ships

D. pens

04. A. name

B. table

C. have

D. way

III. Khoanh nhập kể từ ko nằm trong loại nhập nhóm:

01. A. large

B. big

C. small

D. nine

02. A. sit

B. stand

C. down

D. open

03. A. father

B. teacher

C. mother

D. brother

04. A. her

B. we

C. they

D. you

IV. Đặt thắc mắc cho những câu vấn đáp sau:

01. A:……………………………………………..?

B: Yes, my ruler is new.

02. A:……………………………………………..?

B: There is a television in the living room.

03. A:………………………………………………?

B: It is sunny in Thai Binh today.

04. A:………………………………………………?

B: I have a brother.

V. Điền một kể từ phù hợp vào cụ thể từng khoảng tầm trống rỗng rồi vấn đáp những thắc mắc theo gót sau:

This (01)__________ my house. It is big (02)__________ nice. It (03)__________ six rooms (04)__________ is a living room in my house. There are three bedrooms (05)__________ bathroom and a kitchen. I love my house.

Xem thêm: Mách bạn những mẫu giày converse thời trang và cá tính

Trả câu nói. câu hỏi:

06. Is this your house?

……………………………………………………………….

07. Is it small?

……………………………………………………………….

08. How many rooms does your house have?

……………………………………………………………….

09. Is there a living room in it?

……………………………………………………………….

10. Do you love your house?

……………………………………………………………….

VI. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo.

01. my/ has/ sister/ new/ doll/ a.

……………………………………………………………….

02. toys/ your/ What/ does/ have/ brother?

……………………………………………………………….

03. school/ new/ my/ is/ library.

……………………………………………………………….

VII. Sửa lại câu sau mang lại chính ngữ pháp.

01. She doesn’t has any pets.

……………………………………………………………….

02. My brother and I am ten years old.

……………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Gạch chân kể từ tương thích nhằm hoàn thiện câu:

1 – has; 2 – are; 3 – big; 4 – How old – She; 5 – Do

II. Khoanh nhập kể từ đem cơ hội vạc âm không giống nhập nhóm:

1 – D; 2 – B; 3 – C; 4 – C

III. Khoanh nhập kể từ ko nằm trong loại nhập nhóm:

1 – D; 2 – C; 3 – B; 4 – A

IV. Đặt thắc mắc cho những câu vấn đáp sau:

1 – Is your ruler new?

2 – How many televisions are there in the living room?

3 – What is the weather lượt thích in Thai Binh today?

4 – How many brothers tự you have?

V. Điền một kể từ phù hợp vào cụ thể từng khoảng tầm trống rỗng rồi vấn đáp những thắc mắc theo gót sau:

1 – is; 2 – and; 3 – has; 4 – There; 5 – a

6 – Yes, it is.

7 – No, it isn’t.

8 – It has 6 rooms.

9 – Yes, there is.

10 – Yes, I tự.

VI. Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo.

1 – My sister has a new doll.

2 – What toys does your brother have?

3 – My school library is new.

VII. Sửa lại câu sau mang lại chính ngữ pháp.

1 – She doesn’t have any pets.

2 – My brother and I are ten years old.

Trên đó là Đề đua HSG giờ đồng hồ Anh 3 kèm cặp đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều tư liệu ôn luyện Tiếng Anh lớp 3 không giống như: Học chất lượng tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề đua học tập kì 2 lớp 3 những môn. Đề đua học tập kì 1 lớp 3 những môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn.

Xem thêm: lecturer là gì

Rate this post