đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2020

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 1

Năm học 2019 – 2020

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2020

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1:(2 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

a/ Kết quả của phép cộng 67 + 26 là:

A. 83

B. 93

C. 94

D. 95

b/ Phép trừ 100 – 57 có kết quả là:

A. 53.

B. 44

C. 43

D. 33

c/ Tổng nào dưới đây bé hơn 56?

A. 50 + 8

B. 49 + 7

C. 36 + 29

D. 48 + 6

d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Bài 2:(1 điểm) Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a/ 42 + 15 ………..55

b/ 100 – 67 ……… 43

c/ 8 giờ tối còn gọi là ….. giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2020 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày ….. tháng …..

Bài 3: (2 điểm) Đặt tính và tính:

a/ 36 + 28

b/ 75 – 37

c/ 100 – 73

d/ 29 + 17

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm) Tính:

a/ 48 + 25 – 38

b/ 100 – 38 + 15

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 5:(1 điểm) Tìm x, biết:

a/ x + 37 = 73

b/ 42 – x = 30

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: (2 điểm) Bài giải.

Thùng gạo tẻ có 53 kg, Thùng gạo nếp có ít hơn thùng gạo tẻ 8 kg. Hỏi thùng gạo nếp có bao nhiêu ki – lô – gam?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh:

48 + 49 – 9 – 8

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 2

Năm học 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên: ……………………………………………

Lớp: ….. Số báo danh: ……..

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

a/ Kết quả của phép cộng 76 + 16 là:

A. 82

B. 72

C. 93

D. 92

b/ Phép trừ 100 – 75 có kết quả là:

A. 35.

B. 25

C. 15

D. 16

c/ Hiệu nào dưới đây lớn hơn 56?

A. 59 – 8

B. 69 – 10

C. 56 – 0

D. 58 – 3

d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Bài 2: (1 điểm) Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a/ 42 + 15 ………..75

b/ 100 – 42 ……… 43

c/ 10 giờ đêm còn gọi là ….. giờ.

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2020 là ngày thứ sáu. Thứ sáu tuần sau đó là ngày ….. tháng …..

Bài 3: (2 điểm) Đặt tính và tính:

a/ 36 + 38

b/ 75 – 27

c/ 100 – 37

d/ 29 + 57

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm) Tính:

a/ 48 + 35 – 38

b/ 100 – 28 + 15

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 5:(1 điểm) Tìm x, biết:

a/ x + 37 = 80

b/ 42 – x = 22

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: (2 điểm) Bài giải.

Thùng thóc giống có 53 kg, Thùng ngô có ít hơn thùng thóc giống 12 kg. Hỏi thùng ngô có bao nhiêu ki – lô – gam?

Xem thêm: rebate là gì

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 7. (1 điểm) Tính nhanh:

24 + 65 – 4 – 5

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 3

Năm học 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số liền trước của 80 là:

A. 79

B. 80

C. 81

D. 82

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 60 cm = …. dm là:

A. 6 dm

B. 6

C. 60

D. 6 cm

Câu 3. Các số 28; 37; 46; 52 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 46; 37; 52; 28

B. 28; 37; 46; 52

C. 52; 46; 37; 28

D. 52; 37; 46; 28

Câu 4. Số lớn hơn 74 và nhỏ hơn 76 là:

A. 73

B. 77

C. 75

D. 76

Câu 5. Hiệu của 64 và 31 là:

A. 33

B. 77

C. 95

D. 34

Câu 6. Lan và Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì hai bạn còn lại bao nhiêu quyển truyện tranh?

Hai bạn còn lại số quyển truyện tranh là:

A. 27

B. 17

C. 22

D. 15

PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Bài 1. (2 điểm) Tìm x, biết:

x + 15 = 41

x – 23 = 39

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

44 + 37

95 – 58

38 + 56

66 – 8

Bài 3. (1,5 điểm) Hình vẽ bên có bao nhiêu tứ giác?

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

Bài 4. (1,5 điểm). Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít dầu, thùng thứ nhất chứa 33 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 4

Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên:…………………………………………

Lớp:………

A- Phần kiểm tra trắc nghiệm.

Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng. (Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm)

1) 5dm = ? cm

A. 50 cm

B. 5 cm

C. 4 cm

2) Số bé nhất trong các số: 100, 98, 89, 90 là

A. 89

B. 90

C. 98

3) 47 + 35 =?

A. 72

B. 92

C. 82

4) Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 9 là:

A. 99

B. 90

C. 81

5) 11 – 7 + 8 =?

A. 4

B. 12

C. 10

6) Con lợn trắng nặng 75 kg, con lợn đen nhẹ hơn con lợn trắng 18 kg. Hỏi con lợn đen cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Con lợn đen cân nặng:

A. 93

B. 57

C. 67

7) Số?

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

8) Hình bên có máy hình tứ giác:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020

A . 2

B. 3

C. 4

9) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5… > 58

A. 9

B. 8

C. 7

10 ) Số liền sau của 49 là:

A. 48

B. 51

C. 50

B- Phần kiểm tra tự luận.

Bài 1 (2 điểm) : Đặt tính rồi tính:

38 + 62 ; 72 – 25 ; 64 + 27 ; 100 – 77 ;

Bài 2: (1 điểm) Tìm x

a. x + 28 = 41

b. 32 – x = 16 + 7

Bài 3: (2 điểm) Năm nay Lan 8 tuổi, mẹ hơn Lan 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: sth trong tiếng anh là gì

……………………………………………………………………………………………………………

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 gồm có 35 đề thi, gồm trắc nghiệm và tự luận, hướng dẫn chấm rất chi tiết giúp các em lớp 2 ôn tập, so sánh kết quả ngay sau khi luyện giải đề thi học kì 1.

Trên đây, Tip.edu.vn đã giới thiệu tới các em Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,…. để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Rate this post