delicious nghĩa là gì

Bản dịch của "delicious" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: delicious nghĩa là gì

chevron_right

Bản dịch

delicious

ngon {danh} (đồ ăn)

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "delicious" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "delicious" vô một câu

Freshwater fish by nature, the salt water contributes đồ sộ their super delicious taste.

The first delicious game did not have much of a story line, and focused only on game play.

Xem thêm: east là gì

It is edible, a sweet and delicious addition đồ sộ the tree's ornamental value.

It is particularly a favorite for the story-teller (usually a society elder), as it is delicious, and easy đồ sộ chew and swallow.

They grow plums grapes and tomatoes đồ sộ name but a few of the local produce which tastes delicious.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "delicious":

delicious

English

  • delectable
  • delightful
  • luscious
  • pleasant-tasting
  • scrumptious
  • toothsome
  • yummy

cách phân phát âm

Xem thêm: lollipop là gì