demonstration là gì

/ˌdɛmənˈstreɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự thể hiện nay, sự biểu hiện
a demonstration of joy
sự biểu lộ nỗi vui sướng mừng
a demonstration of love
sự biểu lộ thương yêu thương
Sự minh chứng, sự thuyết minh
Luận chứng
(chính trị) cuộc biểu tình, cuộc biểu tình tuần hành, cuộc biểu dương lực lượng
(quân sự) cuộc thao diễn

Chuyên ngành

Toán & tin

[sự, phép] bệnh minh
analytic demonstration
phép minh chứng giải tích
direct demonstration
phép minh chứng trực tiếp
indirect demonstration
phép minh chứng con gián tiếp

Điện lạnh

sự trình diễn

Kỹ thuật cộng đồng

biểu diễn
chứng minh
analytic demonstration
phép minh chứng giải tích
demonstration by deduction
chứng minh vì chưng suy diễn
demonstration by induction
chứng minh vì chưng quy nạp
demonstration program
chương trình bệnh minh
direct demonstration
chứng minh trực tiếp
indirect demonstration
chứng minh con gián tiếp
indirect demonstration
phép minh chứng con gián tiếp

Kinh tế

sự trưng bày ra mắt (sản phẩm mới)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affirmation , confirmation , mô tả tìm kiếm , evidence , exhibition , explanation , exposition , expression , illustration , induction , manifestation , presentation , proof , show , spectacle , substantiation , test , testimony , trial , validation , fast , lie-in , love-in , march , mass lobby , parade , peace march , picket , picket line , protest , rally , sit-in * , strike , teach-in , walkout , exhibit , attestation , authentication , corroboration , testament , testimonial , verification , warrant

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: demonstration là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: Mách bạn những mẫu giày converse thời trang và cá tính

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: lunch nghĩa là gì