desert nghĩa là gì

/ˈdɛzərt/

Thông dụng

Danh từ

( số nhiều) công phu, giá bán trị
a reward equal đồ sộ deserts
sự thưởng xứng danh với công lao
to treat someone according đồ sộ his deserts
đãi ngộ ai xứng danh với công lao
Sự xứng danh, sự xứng đáng (khen thưởng, trừng trị...)
Những người xứng đáng
( số nhiều) những loại xứng đáng thưởng (hoặc xứng đáng bị phạt)
to get (obtain, meet with) one's deserts
được những loại xứng đáng được
Sa mạc
Nơi lãng phí vắng tanh, điểm quạnh quẽ, điểm vắng tanh vẻ
(nghĩa bóng) yếu tố khô mát vô vị

Tính từ

Hiu quạnh, quạnh quẽ, vắng tanh, ko người ở
Bỏ lãng phí, lãng phí phế

Ngoại động từ

Rời chuồn, vứt đi, quăng quật trốn, trốn khỏi
to desert one's family
bỏ mái ấm đi ra đi
to desert an army
đào ngũ
Ruồng quăng quật, quăng quật đem, quăng quật rơi
to desert a friend in difficulty
bỏ đem chúng ta trong những khi khó khăn khăn
to desert one's wife
ruồng quăng quật vợ
his self-control deserted him
nó không thể tự động mái ấm được nữa

Nội động từ

Đào ngũ

hình thái từ

  • V-ing: deserting
  • V-ed: deserted

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

hoang mạc
desert belt
đới lãng phí mạc
desert deposit
trầm tích lãng phí mạc
desert plateau
cao nguyên vẹn lãng phí mạc
desert region
miền lãng phí mạc
desert zone
đới lãng phí mạc
gravel desert
hoang mạc cuội
lowland desert
hoang mạc khu đất thấp
rock desert
hoang mạc đá
salt desert
hoang mạc muối
sand desert
hoang mạc cát
stone desert
hoang mạc đá
sa mạc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
arid , bare , desolate , infertile , lonely , solitary , sterile , uninhabited , unproductive , untilled , waste , wild , barren , deserted , inarable
noun
arid region , badland , barren , barren land , flats , lava bed , sahara , sand dunes , solitude , wild , wilderness , wilds , badlands , waste , wasteland , comeuppance , guerdon , recompense , reward , wage , abandonment , abdication , abrogation , abscondence , absentation , absquatulation , apostasy , defection , desertion , due , meed , merit , renunciation , tergiversation
verb
abscond , apostatize , bail out * , beach , betray , bolt , kiểm tra out * , chuck , cop out * , crawl out , decamp , depart , duck * , escape , flee , fly , forsake , give up , go , go awol , go back on , go over the hill , go west , jilt , leave , leave high and dry , leave in the lurch , leave stranded , light , maroon , opt out , play truant , pull out , quit , relinquish , renounce , resign , run rẩy out on , sneak off , split * , strand , take a hike , take off , tergiversate , throw over , vacate , violate oath , walk , renegade , turn , abandon , abdicate , absquatulate , barren , defect , deserved , elope , merited , punishment , renege , reward , run rẩy away from , sand , split , wasteland

Từ trái khoáy nghĩa