esteem là gì

Bạn đang xem: esteem là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to esteem
Phân kể từ hiện tại tại esteeming
Phân kể từ vượt lên khứ esteemed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại esteem esteem hoặc esteemest¹ esteems hoặc esteemeth¹ esteem esteem esteem
Quá khứ esteemed esteemed hoặc esteemedst¹ esteemed esteemed esteemed esteemed
Tương lai will/shall² esteem will/shall esteem hoặc wilt/shalt¹ esteem will/shall esteem will/shall esteem will/shall esteem will/shall esteem
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại esteem esteem hoặc esteemest¹ esteem esteem esteem esteem
Quá khứ esteemed esteemed esteemed esteemed esteemed esteemed
Tương lai were to esteem hoặc should esteem were to esteem hoặc should esteem were to esteem hoặc should esteem were to esteem hoặc should esteem were to esteem hoặc should esteem were to esteem hoặc should esteem
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại esteem let’s esteem esteem
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: so long là gì