exhausted là gì

Bạn đang xem: exhausted là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to exhaust
Phân kể từ hiện nay tại exhausting
Phân kể từ quá khứ exhausted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại exhaust exhaust hoặc exhaustest¹ exhausts hoặc exhausteth¹ exhaust exhaust exhaust
Quá khứ exhausted exhausted hoặc exhaustedst¹ exhausted exhausted exhausted exhausted
Tương lai will/shall² exhaust will/shall exhaust hoặc wilt/shalt¹ exhaust will/shall exhaust will/shall exhaust will/shall exhaust will/shall exhaust
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại exhaust exhaust hoặc exhaustest¹ exhaust exhaust exhaust exhaust
Quá khứ exhausted exhausted exhausted exhausted exhausted exhausted
Tương lai were to exhaust hoặc should exhaust were to exhaust hoặc should exhaust were to exhaust hoặc should exhaust were to exhaust hoặc should exhaust were to exhaust hoặc should exhaust were to exhaust hoặc should exhaust
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại exhaust let’s exhaust exhaust
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: rebate là gì