expedite là gì

Bạn đang xem: expedite là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to expedite
Phân kể từ hiện nay tại expediting
Phân kể từ quá khứ expedited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại expedite expedite hoặc expeditest¹ expedites hoặc expediteth¹ expedite expedite expedite
Quá khứ expedited expedited hoặc expeditedst¹ expedited expedited expedited expedited
Tương lai will/shall² expedite will/shall expedite hoặc wilt/shalt¹ expedite will/shall expedite will/shall expedite will/shall expedite will/shall expedite
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại expedite expedite hoặc expeditest¹ expedite expedite expedite expedite
Quá khứ expedited expedited expedited expedited expedited expedited
Tương lai were to expedite hoặc should expedite were to expedite hoặc should expedite were to expedite hoặc should expedite were to expedite hoặc should expedite were to expedite hoặc should expedite were to expedite hoặc should expedite
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại expedite let’s expedite expedite
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: constellation là gì