fe3o4+hno3 loãng

Phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | Fe3O4 rời khỏi Fe(NO3)3 (ảnh 1)

Bạn đang xem: fe3o4+hno3 loãng

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 ứng dụng HNO3 đặc

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3 đặc

Điều kiện: Không có

3. Cân vì thế phản xạ Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O vì thế cách thức thăng vì thế electron

Bước 1: Xác quyết định sự thay cho thay đổi số oxi hóa

+8/3Fe3O4 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Bước 2: Viết quy trình trao thay đổi electron. Quá trình khử, quy trình oxi hóa

1x

1x

+8/3Fe → 3Fe3+ + 1e

N+5 +1e → N+4

Bước 3: Đặt thông số quí hợp

Vậy phương trình phản ứng:

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang lại Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3 quánh.

5. Hiện tượng phản xạ hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay rời khỏi khí được màu sắc nâu đỏ ửng NO2.

6. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

6.1. Bản hóa học của Fe3O4 (Sắt kể từ oxit)

– Trong phản xạ bên trên Fe3O4 là hóa học khử.

– Oxit Fe kể từ với tính khử thể hiện nay Lúc ứng dụng với những hóa học với tính oxi hoá mạnh như: HNO3, H2SO4 đặc…

6.2. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

– Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

– HNO3 ứng dụng với oxit bazo, bazo, muối bột tuy nhiên sắt kẽm kim loại vô ăn ý hóa học ko lên hoá trị tối đa.

7. Tính hóa học của Fe3O4

Định nghĩa: Là láo ăn ý của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều vô quặng manhetit, với kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

7.1. Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và với kể từ tính.

7.2. Tính hóa học hóa học

  • Tính oxit bazơ

Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng dẫn đến láo ăn ý muối bột Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng→ Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

  • Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Lúc ứng dụng với những hóa học với tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

  • Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc ứng dụng với những hóa học khử mạnh ở sức nóng phỏng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

8. Tính hóa chất của HNO3

– Axit nitric là một trong những hỗn hợp nitrat hydro với công thức chất hóa học HNO3 . Đây là một trong những axit khan, là một trong những monoaxit mạnh, với tính lão hóa mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa nhiều ăn ý hóa học vô sinh, với hằng số thăng bằng axit (pKa) = −2.

– Axit nitric là một trong những monoproton chỉ tồn tại một sự phân ly nên vô hỗn hợp, nó bị năng lượng điện ly trọn vẹn trở thành những ion nitrat NO3− và một proton hydrat, hoặc thường hay gọi là ion hiđroni.

H3O+ HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-

– Axit nitric với đặc điểm của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím đem lịch sự red color.

– Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối bột cacbonat tạo ra trở thành những muối bột nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

– Axit nitric ứng dụng với kim loại: Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo ra trở thành muối bột nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 quánh → muối bột nitrat + NO + H2O ( to)

Kim loại + HNO3 loãng → muối bột nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng rét mướt → muối bột nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng rét mướt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

– Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội vì thế lớp oxit sắt kẽm kim loại được dẫn đến bảo đảm an toàn bọn chúng không trở nên lão hóa tiếp.

– Tác dụng với phi kim (các nhân tố á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo ra trở thành nito dioxit nếu như trong trường hợp là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

Phường + 5HNO3 quánh → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

– Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối bột tuy nhiên sắt kẽm kim loại vô ăn ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

– Tác dụng với ăn ý chất:

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3Skết tủa + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 quánh → PbSO4 kết tủa + 8NO2 + 4H2O

Ag3PO4 tan vô HNO3, HgS ko ứng dụng với HNO3.

– Tác dụng với rất nhiều ăn ý hóa học hữu cơ: Axit nitric với năng lực đập phá diệt nhiều ăn ý hóa học cơ học, nên tiếp tục đặc biệt nguy nan nếu như nhằm axit này xúc tiếp với khung hình người.

9. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Chất này tại đây khí phản xạ với hỗn hợp HNO3 quánh rét sẽ không còn sinh rời khỏi khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2

Lời giải:

Câu 2. Hòa tan một lượng FexOy vì thế H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. tường X một vừa hai phải với năng lực làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím, một vừa hai phải với năng lực hòa tan được bột Cu. Oxit Fe tê liệt là:

A. FeO

Xem thêm: Mách bạn những mẫu giày converse thời trang và cá tính

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Lời giải:

Câu 3. Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy vì thế hỗn hợp H2SO4 quánh rét chiếm được 2,24lit SO2 (đktc). Phần dd chứa chấp 120(g) một loại muối bột Fe độc nhất. Công thức oxit Fe và lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2 (g).

B. FeO, m = 32 (g).

C. FeO; m = 7,2 (g).

D. Fe3O4; m = 46,4 (g)

Lời giải:

Câu 4. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo ăn ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Lời giải:

Câu 5. Trong những phản xạ sau, phản xạ này HNO3 ko vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Lời giải:

Câu 6. Hòa tan láo ăn ý thân phụ sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu vì thế hỗn hợp HNO3 loãng. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hóa học ko tan là láo ăn ý nhì sắt kẽm kim loại. Phần hỗn hợp sau phản xạ với chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Câu 7. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 theo lần lượt phản xạ với HNO3 quánh rét thì số phàn ứng dù xi hóa khử xẩy ra là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Lời giải:

Câu 8. Cho m gam Fe ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét (dư) chiếm được 13,44 lít khí SO2 sản phầm khử độc nhất (ở đktc). Tính độ quý hiếm của m?

A. 11,2 gam

B. 22,4 gam

C. 16,8 gam

D. 33, 6 gam

Lời giải:

Câu 9. Hòa tan trọn vẹn đôi mươi gam láo ăn ý Mg và Fe vô hỗn hợp HCl 4M chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp X. Để kết tủa trọn vẹn những ion vô X cần thiết 600 ml hỗn hợp KOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl tiếp tục sử dụng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,3 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0,2 lít.

Lời giải:

Câu 10. Cho m gam Fe ứng dụng không còn với hỗn hợp CuSO4 dư, chiếm được 14,4 gam Cu. Giá trị của m là

A. 50,4.

B. 12,6.

C. 16,8.

D. 25,2.

Lời giải:

Câu 11. Sắt ứng dụng được với toàn bộ những hóa học nằm trong sản phẩm hóa học này sau đây?

A. HNO3 quánh nguội, Cl2, hỗn hợp CuSO4.

B. O2, hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp NaOH.

C. Al2O3, H2O, HNO3 loãng, hỗn hợp AgNO3.

D. S, hỗn hợp Fe(NO3)3, hỗn hợp H2SO4 loãng

Lời giải:

Câu 12. Khi mang lại Fe vô hỗn hợp láo ăn ý những muối bột AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe tiếp tục khử ion sắt kẽm kim loại theo dõi trật tự sau (ion đặt điều trước có khả năng sẽ bị khử trước):

A. Ag+, Cu2+, Pb2+.

B. Ag+, Pb2+, Cu2+.

C. Cu2+, Ag+, Pb2+.

D .Pb2+, Ag+, Cu2+

Lời giải:

Câu 13. Cho những phản xạ xẩy ra sau đây:

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑

Dãy những ion được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+

D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+

Lời giải:

Câu 14. Một pin năng lượng điện hoá với năng lượng điện đặc biệt Zn nhúng vô hỗn hợp ZnSO4 và năng lượng điện đặc biệt Cu nhúng vô hỗn hợp CuSO4. Ta thấy

A. năng lượng điện đặc biệt Cu xẩy ra quy trình khử.

B. năng lượng điện đặc biệt Zn tăng còn lượng năng lượng điện đặc biệt Cu tách.

Xem thêm: throw away là gì

C. năng lượng điện đặc biệt Cu xẩy ra sự oxi hoá.

D. năng lượng điện đặc biệt Zn xẩy ra sự khử

Lời giải:

Đánh giá