glucozo tác dụng với brom

C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn gửi cho tới độc giả là phương trình phản xạ thân thiện glucozo và Cu(OH)2, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp greed color lam. Mời chúng ta xem thêm nội dung cụ thể sau đây.

1. Phương trình Glucozo tính năng với Cu(OH)2

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

2. Điều khiếu nại Glucozo tính năng với Cu(OH)2

Nhiệt phỏng thường

Bạn đang xem: glucozo tác dụng với brom

Chú ý: Trong bùi nhùi ngôi trường kiềm, Cu(OH)2 oxi hóa glucozo tạo ra trở thành muối bột natri gluconat, đồng (I) oxit và H2O.

HOCH2[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH overset{t^{circ } }{rightarrow} HOCH2[CHOH]4COONa + Cu2O + 3H2O

3. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Phản ứng tráng bạc được dùng nhập công nghiệp tạo ra gương, ruột phích. Hóa hóa học được dùng để làm triển khai phản xạ này là:

A. Saccarozơ

B. Anđehit axetic

C. Glucozơ

D. Anđehit fomic

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 2. Phát biểu nào là tại đây ko chính ?

A. Glucozơ tính năng được với nước brom.

B. Khi glucozơ tính năng với CH3COOH (dư) mang lại este 5 chức.

C. Glucozơ tồn bên trên ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng.

D. Tại dạng mạch hở, glucozơ với 5 group OH kề nhau.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B : Khi glucozơ tính năng với CH3COOH (dư) mang lại este 5 chứ

Câu 3. Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không gian. Thể tích không gian (ở đktc) cần thiết cung ứng mang lại cây trái quang đãng hợp ý muốn tạo 162 gam tinh ranh bột là

A. 448000 lít

B. 6720 lít

C. 672000 lít

D. 4480 lít

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Phương trình hóa học:

6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n+ 6nO2

ntinh bột= 162: 162 = 1(mol)

Xem thêm: heat waves là gì

=> nCO2 = 6 (mol) => VCO2 (đktc) = 134,4 (lít)

=> Vkk = VCO2: 0,03% = 448000 (lít)

Câu 4. Để minh chứng nhập phân tử của glucozơ có không ít group hiđroxyl, người tớ mang lại hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. Kim loại Na

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thường

C. AgNO3 (hoặc Ag2O) nhập hỗn hợp NH3, đun nóng

D. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B : Để minh chứng nhập phân tử của glucozơ có không ít group hiđroxyl, người tớ mang lại hỗn hợp glucozơ phản xạ với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thông thường.

Câu 5. Phản ứng nào là tại đây ko đưa đến glucozơ:

A. Lục hợp ý HCHO xúc tác Ca(OH)2

B. Tam hợp ý CH3CHO

C. Thủy phân mantozơ

D. Thủy phân saccarozơ

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B : Tam hợp ý CH3CHO chiếm được hóa học với CTPT C6H12O3 không cần glucozơ

Câu 6. Đun lạnh lẽo 54 gam glucozơ với AgNO3/NH3 dư. Lọc lấy Ag rồi mang lại nhập hỗn hợp HNO3 đặc lạnh lẽo, dư thì sau phản xạ chiếm được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và lượng hỗn hợp axit tăng a gam. Giả sử những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là

A. 18,6.

B. 32,4.

C. 16,2.

D. 37,2 .

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D mglucozo = 54/180 = 0,3 mol

nAg = 2.nGlucozo =0,6 mol

Xem thêm: sanction là gì

Bảo toàn electron có:

nNO2 = nAg = 0,6 mol

mdd tăng = a = mAg – mNO2 = 0,6.108 – 0,6.46 = 37,2 gam