hesitate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to hesitate
Phân kể từ hiện nay tại hesitating
Phân kể từ quá khứ hesitated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại hesitate hesitate hoặc hesitatest¹ hesitates hoặc hesitateth¹ hesitate hesitate hesitate
Quá khứ hesitated hesitated hoặc hesitatedst¹ hesitated hesitated hesitated hesitated
Tương lai will/shall² hesitate will/shall hesitate hoặc wilt/shalt¹ hesitate will/shall hesitate will/shall hesitate will/shall hesitate will/shall hesitate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại hesitate hesitate hoặc hesitatest¹ hesitate hesitate hesitate hesitate
Quá khứ hesitated hesitated hesitated hesitated hesitated hesitated
Tương lai were to hesitate hoặc should hesitate were to hesitate hoặc should hesitate were to hesitate hoặc should hesitate were to hesitate hoặc should hesitate were to hesitate hoặc should hesitate were to hesitate hoặc should hesitate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại hesitate let’s hesitate hesitate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.