i'm là gì

I think I'm going lớn be happy with him.

Bạn đang xem: i'm là gì

Con nghĩ về ở ở bên cạnh anh ấy thì con cái tiếp tục cực kỳ phấn khởi.

No, I'm not.

Không, tôi ko.

But I'm rich and thin.

Nhưng tớ nhiều và gầy guộc.

I'm not gonna kill no millions of people.

Tôi sẽ không còn thịt sản phẩm triệu con người.

Not when I'm on the inside.

Đâu cần Lúc em đang vô bại.

I'm sorry lớn interrupt you boys tossing off your tally- whackers, but, Taji, there's a beautiful young lady waiting for you outside.

Tôi xin xỏ lỗi ngắt điều các bạn trai tung rời khỏi kiểm điểm của bạn- whackers, tuy nhiên, Taji, sở hữu một cô nàng trẻ trung mong chờ cho chính mình ở phía bên ngoài.

I'm going down now.

Bây giờ em xuống dưới

I was lượt thích, " Well, I'm not Britney Spears, but maybe you could teach bầm.

Tôi nói: " Tôi ko cần Britney Spears, tuy nhiên có lẽ rằng anh rất có thể dạy dỗ tôi.

I'm talking precise coordinates.

Anh nghĩ bọn chúng biết trước.

I'm so sánh afraid!

Tôi e quá!

I'm focused.

Tôi đang được triệu tập.

I'm not so sánh reckless.

Tôi cũng ko cho tới nỗi đểnh đoảng.

So, I'm just going lớn come out and say it.

Vậy nên tớ tiếp tục thổ lộ trên đây.

Xem thêm: click là gì

Sorry I'm late, you know how it is.

Xin lỗi vì thế cho tới trễ, anh biết bại.

I'm satisfied.

Tôi ưng ý rồi.

So brilliant -- there it is, right there, that distance that I'm talking about -- that psychological construct lớn protect you from the results of your work.

Thật ấn tượng - bại, chủ yếu bại dạng khoảng cách tuy nhiên tôi đang được thưa cho tới - bại cấu hình tư tưởng nhằm tự động bảo đảm phiên bản đằm thắm ngoài sản phẩm của việc làm của tớ.

I'm sorry, Dory, but I vì thế.

Rất tiếc, Dory, tuy nhiên tôi ham muốn quên..

Well, all the more reason I should know why I'm looking for it.

Thế thì tôi cho là tôi cần phải biết nguyên nhân tại vì sao tôi cần đi tìm kiếm loại bại chứ.

You still think I'm after a ghost?

Cậu vẫn nghĩ về tôi phiên theo đòi một con cái ma?

I'm a hatter.'

Tôi là một Hatter.

I'm standing directly below one of Sydney's busiest train stations.

Tôi đang được đứng thẳng ngay lập tức bên dưới một trong mỗi trạm xe pháo lửa đông đúc nhất Sydney.

I'm sure she is.

Tôi chắc chắn rằng đấy.

So this is what I'm doing now.

Và đó cũng chủ yếu những gì tôi đang khiến.

I'm afraid I can't vì thế that.

Tôi e ko thể thực hiện thế.

I know what I'm doing.

Tôi biết bản thân đang khiến gì.

Xem thêm: veins là gì