khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Câu hỏi:

Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng là?

Bạn đang xem: khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

A. cái mới ra đời lạc hậu hơn cái cũ

B. cái mới ra đời giống như cái cũ

C. cái mới ra đời tiến bộ, hoàn thiện hơn cái cũ

D. cả 3 phương án trên

Đáp án đúng C.

Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng là cái mới ra đời tiến bộ, hoàn thiện hơn cái cũ, khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời kế thừa, thay thế cái cũ nhưng phát triển ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

Phủ định là xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.

Phủ định siêu hình

– Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

Xem thêm: Mách bạn những mẫu giày converse thời trang và cá tính

Phủ định biện chứng

– Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới.

– Đặc điểm:

+ Tính khách quan: nguyên nhân của sự phủ định nằm ngày trong bản thân sự vật, hiện tượng, là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn => phủ định biện chứng mang tính tất yếu, khách quan và tạo điều kiện, làm tiền đề cho sự phát triển.

+ Tính kế thừa: Cái mới ra đời trên cơ sở kế thừa những yếu tố tích cực, gạt bỏ những yếu tố tiêu cực, lỗi thời của cái cũ => là tất yếu khách quan, đảm bảo cho các sự vật và hiện tượng phát triển liên tục.

Khuynh hướng của sự phát triển

– Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật và hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định => sự phủ định của phủ định, vạch ra khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật và hiện tượng.

– Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời kế thừa, thay thế cái cũ nhưng phát triển ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.

Xem thêm: lunch nghĩa là gì

– Cái mới ra đời không đơn giản, dễ dàng mà phải trải qua sự đấu tranh, nhưng theo quy luật chung, cái mới sẽ chiến thắng cái cũ.

=> Bài học: Không nên ảo tưởng về sự ra đời dễ dàng của cái mới, đồng thời giúp vững tin về sự tất thắng của cái mới, vì đó là khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật và hiện tượng.

Tránh thái độ bảo thủ, phủ định sạch trơn.