merit là gì

/'merit/

Chuyên ngành

Toán & tin

chất lượng; tính năng; ưu điểm
signal-to-noise merit
(vật lý ) yếu tố ồn

Kỹ thuật công cộng

chất lượng
figure of merit
hệ số hóa học lượng
công lao
ưu điểm

Kinh tế

giá trị
hàng khuyến dụng
sự xứng đáng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
arete , asset , benefit , caliber , credit , desert , dignity , excellence , excellency , good , goodness , honor , integrity , perfection , quality , stature , strong point , talent , value , virtue , worth , worthiness , beauty , distinction , commendableness , eminence , estimableness , exemplarity , meed , pl. claim , prestige , reward , right
verb
be in line for , be worthy , deserve , earn , get one’s comeuppance , get one’s due , get one’s just desserts , get what is coming , have a claim , have a right , have coming , incur , justify , rate , warrant , gain , get , win , award , credit , desert , deserts , dignity , excellence , reward , stature , virtue , worth

Từ ngược nghĩa