nice nghĩa là gì

Bản dịch của "nice" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: nice nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "nice" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

It's been really nice talking vĩ đại you!

Nói chuyện với anh/em cực kỳ vui!

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: apply nghĩa là gì

English Cách dùng "nice" nhập một câu

He also finds his family dressed in extremely nice garb and waiting for him.

He is very humble and meek and helpful and nice vĩ đại everybody.

But she was not as nice as everyone thought she was.

Xem thêm: so long là gì

It's really nice vĩ đại get the experience of working with a different label that has a different kind of view on things.

And yet, the ideas have just enough suction, somehow, vĩ đại present an undemanding reader with some nice frissons.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "nice":