obtain là gì

Bạn đang xem: obtain là gì

Cách phân tách động kể từ obtain rất đơn giản, Quý Khách nên lưu giữ 3 dạng trên bảng thứ nhất nhằm hoàn toàn có thể phân tách động kể từ cơ ở ngẫu nhiên thời này.Giờ chúng ta coi cơ hội phân tách cụ thể của động kể từ obtain trên bảng thứ hai cụ thể rộng lớn về toàn bộ những thì.

Chia Động Từ: OBTAIN

Nguyên thể Động danh từ Phân kể từ II
to obtain obtaining obtained
Bảng phân tách động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn obtain obtain obtains obtain obtain obtain
Hiện bên trên tiếp diễn am obtaining are obtaining is obtaining are obtaining are obtaining are obtaining
Quá khứ đơn obtained obtained obtained obtained obtained obtained
Quá khứ tiếp diễn was obtaining were obtaining was obtaining were obtaining were obtaining were obtaining
Hiện bên trên trả thành have obtained have obtained has obtained have obtained have obtained have obtained
Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễn have been obtaining have been obtaining has been obtaining have been obtaining have been obtaining have been obtaining
Quá khứ trả thành had obtained had obtained had obtained had obtained had obtained had obtained
QK hoàn thiện Tiếp diễn had been obtaining had been obtaining had been obtaining had been obtaining had been obtaining had been obtaining
Tương Lai will obtain will obtain will obtain will obtain will obtain will obtain
TL Tiếp Diễn will be obtaining will be obtaining will be obtaining will be obtaining will be obtaining will be obtaining
Tương Lai trả thành will have obtained will have obtained will have obtained will have obtained will have obtained will have obtained
TL HT Tiếp Diễn will have been obtaining will have been obtaining will have been obtaining will have been obtaining will have been obtaining will have been obtaining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would obtain would obtain would obtain would obtain would obtain would obtain
Conditional Perfect would have obtained would have obtained would have obtained would have obtained would have obtained would have obtained
Conditional Present Progressive would be obtaining would be obtaining would be obtaining would be obtaining would be obtaining would be obtaining
Conditional Perfect Progressive would have been obtaining would have been obtaining would have been obtaining would have been obtaining would have been obtaining would have been obtaining
Present Subjunctive obtain obtain obtain obtain obtain obtain
Past Subjunctive obtained obtained obtained obtained obtained obtained
Past Perfect Subjunctive had obtained had obtained had obtained had obtained had obtained had obtained
Imperative obtain Let′s obtain obtain

Xem thêm: lecturer là gì

Xem thêm: sanction là gì