palpitate là gì

Bạn đang xem: palpitate là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to palpitate
Phân kể từ hiện nay tại palpitating
Phân kể từ vượt lên trước khứ palpitated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại palpitate palpitate hoặc palpitatest¹ palpitates hoặc palpitateth¹ palpitate palpitate palpitate
Quá khứ palpitated palpitated hoặc palpitatedst¹ palpitated palpitated palpitated palpitated
Tương lai will/shall² palpitate will/shall palpitate hoặc wilt/shalt¹ palpitate will/shall palpitate will/shall palpitate will/shall palpitate will/shall palpitate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại palpitate palpitate hoặc palpitatest¹ palpitate palpitate palpitate palpitate
Quá khứ palpitated palpitated palpitated palpitated palpitated palpitated
Tương lai were to palpitate hoặc should palpitate were to palpitate hoặc should palpitate were to palpitate hoặc should palpitate were to palpitate hoặc should palpitate were to palpitate hoặc should palpitate were to palpitate hoặc should palpitate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại palpitate let’s palpitate palpitate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: courier là gì