reservoir là gì

/ˈrɛzərˌvwɑr/

Thông dụng

Danh từ

Hồ chứa chấp, bể chứa chấp nước (tự nhiên, nhân tạo); đồ vật chứa chấp (chất lỏng)
Kho, kho dự trữ, mối cung cấp cung ứng (sự khiếu nại..)
a reservoir of knowledge
kho loài kiến thức
a reservoir of strength
nguồn mức độ mạnh
bể chứa chấp nhiên liệu
bình chứa chấp hóa học lỏng

Giải mến VN: Là bình chứa chấp hỗn hợp chảy tràn nhập Khi thể tích hỗn hợp tạo thêm do nhiệt độ cao phỏng cao.

Bạn đang xem: reservoir là gì

bình chứa chấp nhiên liệu
thùng chứa chấp, bình chứa chấp (chất lỏng)

Toán & tin yêu

kho, vật chứa

Vật lý

bể chứa chấp (chất lỏng)

Xây dựng

bể rãnh

Y học

kho, ổ chứa chấp, bể chứa chấp, nguồn

Kỹ thuật cộng đồng

bể chứa
annual storage reservoir
bể chứa chấp nước nhập năm
clear-water reservoir
bể chứa chấp nước trong
compensator reservoir
bể chứa chấp bù
compensator reservoir
bể chứa chấp điều áp
earth reservoir
bể chứa chấp ngầm
earthen reservoir
bể chứa chấp móc xuống đất
equalizing reservoir
bể chứa chấp nước điều hòa
life of reservoir
tuổi lâu bể chứa chấp nước
reservoir lining
lớp lát bể chứa
reservoir pressure
áp suất bể chứa
storage reservoir
bể chứa chấp nước
underground gas storage reservoir
bể chứa chấp khí ngầm
underground storage reservoir
bể chứa chấp ngầm
unsealed reservoir
bể chứa chấp ko kín
usable reservoir storage
dung tích tiện ích bể chứa
void rate (reservoir)
hệ số trống rỗng (của bể chứa)
water reservoir
bể chứa chấp nước
bể chứa chấp nước
annual storage reservoir
bể chứa chấp nước nhập năm
clear-water reservoir
bể chứa chấp nước trong
equalizing reservoir
bể chứa chấp nước điều hòa
life of reservoir
tuổi lâu bể chứa chấp nước
bể chứa chấp xăng dầu
bể thu nước
bình chứa

Giải mến EN: A tank, receptacle, or other repository that is used vĩ đại hold and store water or another fluid.

Giải mến VN: Một bể, đồ vật đựng hoặc những chỗ đựng không giống được dùng làm lưu giữ và trữ nước hoặc những hóa học lỏng không giống.

air reservoir
bình chứa chấp dông nén
air-reservoir
bình chứa chấp khí ép
coolant reservoir
bình chứa chấp hóa học chuyên chở lạnh
dry reservoir
bình chứa chấp khá khô
heat reservoir
bình chứa chấp nhiệt
liquid refrigerant reservoir
binh chứa chấp môi hóa học rét mướt lỏng
liquid refrigerant reservoir
bình chứa chấp môi hóa học rét mướt lỏng
oil reservoir
bình chứa chấp dầu
oil separation reservoir
bình (chứa để) tách dầu
refrigerant reservoir
bình chứa chấp môi hóa học lạnh
toner reservoir
bình chứa chấp mực
hồ chứa

Xem thêm: shorthand là gì

Giải mến EN: Specifically, a large area, natural or artificial, that holds water for a municipal water supply or for such other purposes as irrigation or recreation..

Giải mến VN: Một điểm rộng lớn, bất ngờ hoặc tự tạo, lưu nước lại nhằm mục tiêu mục tiêu cấp cho nước mang đến TP. Hồ Chí Minh hoặc cho những mục tiêu khác ví như tưới xài hoặc vui chơi.

Xem thêm: dictation là gì

annual storage reservoir
hồ chứa chấp nước nhập năm
balancing reservoir
hồ chứa chấp nước điều hòa
catchment area of reservoir
lưu vực hồ nước chứa
compensating reservoir
hồ chứa chấp nước điều hòa
emergency reservoir operation
sự cấp cho cứu vãn hồ nước chứa
fill-up water storage reservoir
hồ chứa chấp nước chảy đến
fill-up water storage reservoir
hồ chứa chấp nước tràn ngập
flood control reservoir
hồ chứa chấp kháng lũ
flood control reservoir
hồ chứa chấp lũ
flood storage reservoir
hồ chứa chấp lũ
hydraulic reservoir
hồ chứa chấp nước thủy lực
impounding reservoir
hồ chứa chấp nhiều dụng
irrigation reservoir
hồ chứa chấp nhằm tưới ruộng
power electric reservoir
hồ chứa chấp nhằm vạc điện
power reservoir
hồ chứa chấp nhằm vạc điện
regulating reservoir
hồ chứa chấp kiểm soát và điều chỉnh được
regulating reservoir
hồ chứa chấp nước điều tiết
regulation reservoir operation
thao tác thay đổi hồ nước chứa
replenishment of reservoir
sự thực hiện đẫy lại hồ nước (chứa)
reservoir basin
hồ chứa chấp dự trữ nước
reservoir bottom gate
cửa lòng hồ nước chứa
reservoir bottom sector gate
cửa quạt lòng hồ nước chứa
reservoir capacity
dung tích hồ nước chứa chấp nước
reservoir design flood
lũ kiến thiết hồ nước chứa
reservoir ecology
sinh thái hồ nước chứa
reservoir elevation
mức nước hồ nước chứa
reservoir foundation
lòng hồ nước chứa
reservoir hydraulicking
thủy lực học tập hồ nước chứa
reservoir life
tuổi lâu hồ nước chứa chấp nước
reservoir loss
tổn hao nước hồ nước chứa
reservoir operation
sự vận hành hồ nước chứa
reservoir precipitation
lượng mưa mặt mày hồ nước chứa
reservoir regime
chế phỏng hồ nước chứa
reservoir storage
dung tích hồ nước chứa chấp nước
reservoir surface
mặt hồ nước chứa chấp nước
reservoir yield
dòng chảy nhập hồ nước chứa
secondary reservoir
hồ chứa chấp nước phụ
secondary reservoir
hồ chứa chấp nước phụ (ở thượng lưu)
single purpose reservoir operation
sự khai lợi hồ nước chứa chấp đơn dụng
storage reservoir
hồ chứa chấp nước
volume of reservoir
dung tích hồ nước chứa
water reservoir
hồ chứa chấp nước
hồ chứa chấp nước
annual storage reservoir
hồ chứa chấp nước nhập năm
balancing reservoir
hồ chứa chấp nước điều hòa
compensating reservoir
hồ chứa chấp nước điều hòa
fill-up water storage reservoir
hồ chứa chấp nước chảy đến
fill-up water storage reservoir
hồ chứa chấp nước tràn ngập
hydraulic reservoir
hồ chứa chấp nước thủy lực
regulating reservoir
hồ chứa chấp nước điều tiết
reservoir capacity
dung tích hồ nước chứa chấp nước
reservoir life
tuổi lâu hồ nước chứa chấp nước
reservoir storage
dung tích hồ nước chứa chấp nước
reservoir surface
mặt hồ nước chứa chấp nước
secondary reservoir
hồ chứa chấp nước phụ
secondary reservoir
hồ chứa chấp nước phụ (ở thượng lưu)
hồ
hồ nhân tạo
két
kho chứa
kho dự trữ
đồ chứa
máy khoan xoắn
phi chứa chấp nước
thùng
brake-fluid reservoir
thùng hóa học lỏng
brine reservoir
thùng chứa chấp nước muối
equalizing reservoir
thùng điều chỉnh
equalizing reservoir
thùng đối trọng
equalizing reservoir
thùng dông bình quân
hydraulic fluid reservoir
thùng chứa chấp hóa học lỏng thủy lực
main air-reservoir
thùng dông chính
main air-reservoir pressure
áp lực thùng dông chính
main reservoir pipe
đường ống dẫn thùng dông chính
oil reservoir
thùng dầu
recharging of the reservoir
nạp lại dông thùng dông phụ
reservoir drain cock
van xả nước thùng gió
reservoir filling time
thời gian ngoan hấp thụ dông thùng gió
reservoir trap
quang treo thùng gió
supply reservoir
thùng dông cung cấp
timing reservoir
thùng dông thời gian
thùng chứa chấp xăng dầu
tầng chứa
anticlinal reservoir
tầng chứa chấp dạng nếp lồi
brine reservoir
tăng chứa chấp nước muối
layer reservoir
tầng chứa chấp dạng lớp
lenticular reservoir
tầng chứa chấp dạng thấu kính
multilayer reservoir
tầng đựng được nhiều lớp
multilayer reservoir
tầng đựng được nhiều vỉa
reservoir energy
năng lượng của tầng chứa chấp (dầu, khí)
reservoir engineering
cơ chế tầng chứa
reservoir engineering
kỹ thuật tầng chứa
reservoir pressure
áp suất tầng chứa
unsealed reservoir
tầng chứa chấp ko kín
vỉa dầu

Kinh tế

bể chứa chấp nước
scouring reservoir
bể chứa chấp nước rửa
scouring reservoir
bể chứa chấp nước sạch

Nguồn không giống

  • reservoir : Corporateinformation

Môi trường

Hồ chứa
Một vùng trũng bất ngờ hoặc tự tạo ngẫu nhiên dùng làm chứa chấp, điều tiết hoặc trấn áp lượng nước.

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
backlog , basin , cistern , container , fund , holder , lake , nest egg * , pond , pool , receptacle , reserve , source , spring , stock , stockpile , storage , store , supply , tank , tarn , cache , inventory , nest egg , treasure , fountain , well

Từ trái khoáy nghĩa