sign off là gìCụm động kể từ Sign off sở hữu 4 nghĩa:

Bạn đang xem: sign off là gì

Nghĩa kể từ Sign off

Ý nghĩa của Sign off là:

 • Kết cổ động một lời nhắn

Ví dụ cụm động kể từ Sign off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Sign off:

- I'll SIGN OFF now, but will write again next week. Tôi tiếp tục kết cổ động lời nhắn lúc này tuy nhiên tiếp tục ghi chép lại nhập tuần cho tới.

Nghĩa kể từ Sign off

Ý nghĩa của Sign off là:

 • Đóng một đòi hỏi trợ cấp cho thất nghiệp

Ví dụ cụm động kể từ Sign off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Sign off:

- I SIGNED OFF when I got my new job. Tôi dường như không được trợ cấp cho thất nghiệp Lúc tôi tìm kiếm ra việc mới nhất.

Nghĩa kể từ Sign off

Ý nghĩa của Sign off là:

 • Ngừng làm những gì ê nhằm tách cút

Ví dụ cụm động kể từ Sign off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Sign off:

- I'm SIGNING OFF now and going home- I'm shattered. Tôi tiếp tục tạm dừng và về nhà- Tôi mỏi rời rã.

Nghĩa kể từ Sign off

Ý nghĩa của Sign off là:

 • Nộp đơn van lơn nghỉ ngơi việc

Ví dụ cụm động kể từ Sign off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Sign off:

- My doctor SIGNED má OFF for a month with back problems. Bác sĩ của tôi vẫn mang đến tôi nghỉ ngơi việc 1 mon vì như thế những yếu tố tái diễn.

Một số cụm động kể từ khác

Xem thêm: throw away là gì

Ngoài cụm động kể từ Sign off bên trên, động kể từ Sign còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Sign away

 • Cụm động kể từ Sign for

 • Cụm động kể từ Sign in

 • Cụm động kể từ Sign into

 • Cụm động kể từ Sign off

 • Cụm động kể từ Sign off on

 • Cụm động kể từ Sign on

 • Cụm động kể từ Sign on with

 • Cụm động kể từ Sign out

 • Cụm động kể từ Sign out of

 • Cụm động từ Sign up

 • Cụm động kể từ Sign with


s-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp

Xem thêm: bolus là gì