something là gì

Bản dịch

something (từ khác: what)

Ví dụ về phong thái dùng

I think that I have eaten something bad.

Bạn đang xem: something là gì

Tôi nghi kị là bên trên tôi ăn cần số gì cơ.

May I buy you something to tướng drink?

Cho anh/em mời mọc em/anh một ly nhé?

Ví dụ về đơn ngữ

Usually someone suffering something of this scale would be expected to tướng have suffered irretrievable brain-damage and physical disabilities.

Xem thêm: struggle là gì

It was sánh horrible to tướng work sánh hard on something, and then see it just thrown away.

Finally, what does it mean for an object to tướng have something essentially?

Xem thêm: sponsorship là gì

In addition, it created something for people to tướng vì thế during the hardships.

He has the typical teenage relationship with his father, but his father definitely sees something in him.