struggle là gì

Bạn đang xem: struggle là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to struggle
Phân kể từ hiện tại tại struggling
Phân kể từ quá khứ struggled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại struggle struggle hoặc strugglest¹ struggles hoặc struggleth¹ struggle struggle struggle
Quá khứ struggled struggled hoặc struggledst¹ struggled struggled struggled struggled
Tương lai will/shall² struggle will/shall struggle hoặc wilt/shalt¹ struggle will/shall struggle will/shall struggle will/shall struggle will/shall struggle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại struggle struggle hoặc strugglest¹ struggle struggle struggle struggle
Quá khứ struggled struggled struggled struggled struggled struggled
Tương lai were to struggle hoặc should struggle were to struggle hoặc should struggle were to struggle hoặc should struggle were to struggle hoặc should struggle were to struggle hoặc should struggle were to struggle hoặc should struggle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại struggle let’s struggle struggle
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: throw away là gì