suspend là gì

Bạn đang xem: suspend là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to suspend
Phân kể từ hiện tại tại suspending
Phân kể từ quá khứ suspended
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại suspend suspend hoặc suspendest¹ suspends hoặc suspendeth¹ suspend suspend suspend
Quá khứ suspended suspended hoặc suspendedst¹ suspended suspended suspended suspended
Tương lai will/shall² suspend will/shall suspend hoặc wilt/shalt¹ suspend will/shall suspend will/shall suspend will/shall suspend will/shall suspend
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại suspend suspend hoặc suspendest¹ suspend suspend suspend suspend
Quá khứ suspended suspended suspended suspended suspended suspended
Tương lai were to suspend hoặc should suspend were to suspend hoặc should suspend were to suspend hoặc should suspend were to suspend hoặc should suspend were to suspend hoặc should suspend were to suspend hoặc should suspend
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại suspend let’s suspend suspend
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: rebate là gì