thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Quan điểm cùa Đạo Phật về Duy vật và Duy tâm
Quan điểm cùa Đạo Phật về Duy vật và Duy tâm

Bạn đang xem: thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

– Triết học là hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó.

– Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.

Trước khi phát hiện ra Trái Đất hình tròn, đã có nhiều quan niệm cho rằng Trái Đất là một mặt phẳng!!!

– Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống.

– Thế giới quan duy vật cho rằng, giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người, không ai sáng tạo ra và không ai có thể tiêu diệt được.

Thế giới quan duy vật cho rằng con người tiến hóa từ Vượn người.

– Thế giới quan duy tâm cho rằng: ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên.

Thế giới quan duy tâm cho rằng con người được sinh ra từ Adam và Eva

Thế giới quan duy tâm cho rằng con người được sinh ra từ Adam và Eva

– Phương pháp luận biện chứng: xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng.

– Phương pháp luận siêu hình: xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển, áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác.

Cùng một sự vật nhưng nếu chỉ nhìn một phía thì không thể thấy được bản chất của sự vật.

– Sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa duy vật biện chứng

Thế giới quan

Phương pháp luận

Ví dụ

Xem thêm: lunch nghĩa là gì

Các nhà duy vật trước Mác (L.Phoiơbắc, 1804 – 1872, nhà triết học cổ điển Đức)

Duy vật

Siêu hình

Phoi-ơ-bắc có thế giới quan duy vật khi chứng minh rằng, bản chất thế giới là vật chất, giới tự nhiên tồn tại ngoài con người, không phụ thuộc vào ý thức con người… Tuy nhiên, ông lại có phương pháp luận siêu hình khi tuyệt đối hóa mặt sinh học mà không thấy mặt xã hội của con người, chia cắt con người ra khỏi các quan hệ xã hội hiện thực.

Các nhà biện chứng trước Mác (G.Hêghen, 1770 – 1831, nhà triết học cổ điển Đức)

Duy tâm, thần bí

Biện chứng

Hêghen có thế quan duy tâm khi khẳng định rằng, khởi nguyên của thế giới là một “ý niệm tuyệt đối”, thần bí nào đó, thế giới tự nhiên là tư duy đã tha hóa. Nhưng, ông có phương pháp luận biện chứng vì đã trình bày toàn bộ thế giới tự nhiên, lịch sử và tư duy dưới dạng một quá trình vận động, biến đổi, phát triển không ngừng và cố gắng vạch ra mối liên hệ bên trong của sự vận động và phát triển ấy.

Triết học Mác – Lênin (những năm 40 của thế kỷ XIX).

Duy vật

Biện chứng

Bản chất thế giới là vật chất, thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người (thế giới quan duy vật) và luôn vận động, phát triển tuân theo quy luật khách quan (phương pháp luận biện chứng).

– Các nhà triết học duy vật trước Mác: có thế giới quan duy vật nhưng bị sự chi phối của phương pháp tư duy siêu hình.

– Các nhà biện chứng trước Mác: có phương pháp nhận thức biện chứng nhưng lại có thế giới quan duy tâm.

Hình ảnh Lê-nin, Ăng-ghen, C.Mác (từ trái sang phải)

– Triết học Mác – Lênin đã khắc phục được những hạn chế về thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình; đồng thời kế thừa, cải tạo, phát triển các yếu tố duy vật và biện chứng của các hệ thống triết học trước đó, thực hiện được sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và trả lời nhé . Chúc các em học tốt!

Lê Trang đã đóng góp một phiên bản khác cho bài học này (13 tháng 2 2022 lúc 12:49) 0 lượt thích
le sourire đã đóng góp một phiên bản khác cho bài học này (21 tháng 12 2021 lúc 19:20) 0 lượt thích
Nguyễn Trần Vân Anh đã đóng góp một phiên bản khác cho bài học này (24 tháng 11 2021 lúc 21:01) 0 lượt thích
Smile đã đóng góp một phiên bản khác cho bài học này (30 tháng 4 2021 lúc 22:12) 0 lượt thích
Nguyễn Trần Thành Đạt đã đóng góp một phiên bản khác cho bài học này (15 tháng 4 2021 lúc 15:16) 0 lượt thích

Bạn đang xem bài viết: Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Thông tin do c0thuysontnhp chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: taken for granted là gì