utilized là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to utilize
Phân kể từ hiện tại tại utilizing
Phân kể từ quá khứ utilized
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại utilize utilize hoặc utilizest¹ utilizes hoặc utilizeth¹ utilize utilize utilize
Quá khứ utilized utilized hoặc utilizedst¹ utilized utilized utilized utilized
Tương lai will/shall² utilize will/shall utilize hoặc wilt/shalt¹ utilize will/shall utilize will/shall utilize will/shall utilize will/shall utilize
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại utilize utilize hoặc utilizest¹ utilize utilize utilize utilize
Quá khứ utilized utilized utilized utilized utilized utilized
Tương lai were to utilize hoặc should utilize were to utilize hoặc should utilize were to utilize hoặc should utilize were to utilize hoặc should utilize were to utilize hoặc should utilize were to utilize hoặc should utilize
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại utilize let’s utilize utilize
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.