vở bài tập toán lớp 4 bài 73

Câu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài xích luyện (SBT) Toán lớp 4 luyện 1. 3. Người tớ xếp những gói kẹo nhập những vỏ hộp , từng vỏ hộp 30 gói. Hỏi hoàn toàn có thể xếp 2000 gói kẹo nhập từng nào vỏ hộp và còn quá từng nào gói kẹo?

1. Đặt tính rồi tính:

4725 : 15

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 73

8058 : 34

5672 : 42

7521 : 54

2. Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

1898

73

7382

87

  

6543

79

  

3. Người tớ xếp những gói kẹo nhập những vỏ hộp , từng vỏ hộp 30 gói. Hỏi hoàn toàn có thể xếp 2000 gói kẹo nhập từng nào vỏ hộp và còn quá từng nào gói kẹo?

1.

2.

Số bị chia

Số chia

Xem thêm: make believe là gì

Thương

Số dư

1898

73

26

0

7382

87

84

74

6543

79

82

65

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Ta sở hữu 30 gói xếp trở thành 1 hộp

Vậy 2000 gói xếp được số vỏ hộp là:

2000 : 30 = 66 (hộp) dư 0,66

Số gói xếp nhập 66 vỏ hộp là:

Xem thêm: heat waves là gì

66  30 =  1980 (gói)

Số gói còn dư là:

2000 – 1980 = đôi mươi (gói)